+34 971259860

Publicació de la primera fase de REDIPEDIA, l'enciclopedia en línia del sistema educatiu espanyol

El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) informa de la publicació de REDIPEDIA, l'enciclopèdia en línia del sistema educatiu espanyol, corresponent a l'any 2015.

REDIPEDIAcompleta la informació estatal que s'ofereix a la Descripción de los sistemas educativos nacionales, d'Eurydice, coneguda fins a hores d'ara com EURYPEDIA, amb la descripció de diferents aspectes específics, a partir de la gestió que fan les Administracions educatives autonòmiques de les seves competències. S'hi pot accedir a través dels denominats "descriptors autonòmics", i obtenir una visió de conjunt de tot l'Estat, amb les similituds i particularitats que guarden.

A més de la descripció, REDIPEDIA permet l'accés a les referències legislatives autonòmiques que s'utilitzen per fer-la (per a més informació, visitaucniie blog).

L'any 2015 s'ha implementat la primera fase de REDIPEDIA, amb la creació de descriptors autonòmics a deu dels catorze capítols que comprèn la Descripción de los sistemas educativos nacionales d'Eurydice. S'hi pot accedir de dues maneres:

  • Des de la secció Sistemas educativos de la web d'Eurydice España-REDIE, a través de la pàgina del capítol, la barra esquerra de navegació del qual indica "Eurypedia/Redipedia".
  • Des de la web Descripción de los sistemas educativos nacionales d'Eurydice, ja que alguns articles tenen enllaços als descriptors autonòmics de REDIPEDIA en el mateix text. Els enllaços es poden trobar tant en anglès com en castellà.

 

 

S'informa de la creació dels descriptors autonòmics de Redipedia als capítols següents de la Descripción de los sistemas educativos nacionales d'Eurydice:

Capítol 1 Eurypedia: Contexto político, económico y social

1.3. Población: Situación demográfica, Lenguas y Religiones

1.3.1Distribución de la población por edad por Comunidad Autónoma (porcentaje)

1.3.2Distribución de la población extranjera empadronada por nacionalidad (región de origen) por Comunidad Autónoma

1.3.3. Distribución de la población emigrante con destino al extranjero (región de destino) por Comunidad Autónoma. Año 2014

1.3.4. Tasas de empleo y paro por Comunidad Autónoma 

1.3.5Incidencia de los cambios socio-demográficos en el Sistema educativo español por Comunidad Autónoma. Año 2014

1.4. Situación política y económica

1.4.1. Nivel de formación de la población adulta (25-64 años) por Comunidad Autónoma 

 Capítol 3 Eurypedia: Financiación de la educación

3. Financiación de la educación

3.0.1. Gasto público en educación por actividad educativa y Comunidad Autónoma

3.0.2. Gasto público destinado a conciertos educativos por Comunidad Autónoma 

 

Capítol 4 Eurypedia: Educación Infantil

4.1. Organización de la Educación Infantil

4.1.1. La relación numérica profesor/alumno por unidad en el primer ciclo de Educación Infantil por Comunidad Autónoma

4.2. Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Infantil

4.2.1. Regulación del currículo del primer ciclo y el segundo ciclo de Educación Infantil por Comunidad Autónoma

4.4. Opciones organizativas y estructuras alternativas en la Educación Infantil

4.4.1. Ampliación del Plan Educa3 por Comunidad Autónoma

 Capítol 5 Eurypedia: Educación Primaria

5.1. Organización de la Educación Primaria

5.1.1. La admisión del alumnado de Educación Primaria y la elección de centro por parte de las familias en centros sostenidos con fondos públicos por Comunidad Autónoma 

 Capítol 6 Eurypedia: Educación Secundaria y Postsecundaria no Superior

6.1. Organización de la Educación Secundaria Obligatoria

6.1.1. La admisión del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y la elección de centro por parte de las familias en centros sostenidos con fondos públicos por Comunidad Autónoma

 6.5. Organización de la Educación Secundaria Superior General

6.5.1. La admisión del alumnado de Bachillerato y la elección de centro por parte de las familias en centros sostenidos con fondos públicos por Comunidad Autónoma 

6.8. Organización de la Enseñanza Secundaria Superior Profesional

6.8.1. La admisión del alumnado de FP de grado medio y la elección de centro por parte de las familias en centros sostenidos con fondos públicos por Comunidad Autónoma 

 Capítol 8 Eurypedia: Educación y Formación de Personas Adultas

8.3. Principales proveedores de formación

8.3.1Oferta formativa de las Administraciones educativas dirigida a Personas Adultas por Comunidad Autónoma

8.3.2Oferta formativa de las Administraciones laborales dirigida a Personas Adultas por Comunidad Autónoma

 Capítol 9 Eurypedia: Profesorado

9.2. Condiciones de trabajo del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

9.2.1. Requisitos de acceso del proceso selectivo al Cuerpo de Maestros por Comunidad Autónoma

9.2.2Baremo establecido en la fase de concurso de la convocatoria de acceso al Cuerpo de Maestros por Comunidad Autónoma

9.2.3. Requisitos de acceso del proceso selectivo al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por Comunidad Autónoma

9.2.4. Baremo establecido en la fase de concurso de la convocatoria de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por Comunidad Autónoma 

 Capítol 11 Eurypedia: Evaluación de la calidad

11.1. Evaluación de la calidad en la Educación Infantil, Primaria y Secundaria

11.1.1. Organismos responsables de la evaluación del sistema educativo y sus funciones por Comunidad Autónoma

11.1.2Ampliaciones de muestra en los estudios internacionales de evaluación por Comunidad Autónoma

 Capítol 12 Eurypedia: Apoyo educativo y orientación

12.1. Atención a las necesidades educativas del alumnado en centros ordinarios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

12.1.1. Regulación de la atención a la diversidad del alumnado en los centros ordinarios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por Comunidad Autónomaid:image004.gif@01D195AE.E186EFE0

 Capítol 13 Eurypedia: Movilidad e Internacionalización en la Educación

13.1. Movilidad en la Educación Infantil, Primaria y Secundaria

13.1.1. Ayudas autonómicas a la movilidad internacional de los estudiantes y el profesorado por Comunidad Autónoma

13.2. Movilidad en la Educación Superior

13.2.1. Ayudas autonómicas complementarias a los programas de movilidad europeos por Comunidad Autónoma

13.2.2. Ayudas autonómicas a la movilidad internacional de los estudiantes y el profesorado por Comunidad Autónoma 

 

 
 

Constitució del Consell de l'IRIE

Dilluns, dia 29 de juny de 2015, va quedar constituït el Consell de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (acord de creació de l'IRIE). Es tracta d'un òrgan col·legiat, format per representants de les quatre àrees de recerca en què es distribueixen els grups adscrits a l'Institut (vegeu-ne la llista tot seguit).

Aquests investigadors, dirigits per l'equip directiu, són els encarregats d'aprovar el reglament de l'IRIE i participar en l'elecció dels membres dels diferents òrgans de gestió. A la sessió del dia 29 varen aprovar el calendari que ha de regir la constitució d'aquests òrgans i que ha de finalitzar el mes de novembre d'aquest mateix any amb el nomenament del nou director de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa.

Equip directiu actual

Dr. Miquel F. Oliver Trobat. Professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. Nomenament.

Dra. Francesca Comas Rubí. Professora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. Nomenament.

Dra. M Esther García Buades. Professora del Departament de Psicologia. Nomenament.


Membres del Consell de l'Institut

Àrea de recerca

Representant

 

Psicologia de l'Educació

Dra. Concepció Gotzens

Dra. Esperança Bosch

Dr. Daniel Adrover

 

Didàctica i organització escolar

Dr. Jaume Sureda

Dr. Joan Jordi Muntaner

Dr. Jesús Salinas

 

Teoria i Història de l'Educació

Dr. Martí March

Dr. Bernat Sureda

Dra. Carmen Orte

 

Didàctiques específiques

Dr. Pere Palou

Dr. Sebastià Serra

Dra. Maria Juan

 

Equip directiu

Dr. Miquel F. Oliver

Dra. Francesca Comas

Dra. M Esther García

 
Calendari de creació dels diferents òrgans de l'Institut

Actuació

Dates

1. Constitució del Consell de l'IRIE. Presentació del calendari de constitució dels òrgans de govern.

Dilluns, dia 29 de juny de 2015, a les 10 h.

2. Consell de l'IRIE: aprovació del reglament. Obertura del termini per a presentar projectes i candidatures de direcció a l'IRIE.

Dijous, dia 10 de setembre de 2015,

a les 10 h.

3. Termini per a presentar projectes i candidatures de direcció a l'IRIE.

Del 10 de setembre al 13 d'octubre de 2015

4. reunió del Consell de l'Institut per a l'aprovació i tramesa de les propostes de direcció i dels projectes al Consell Rector de l'IRIE.

Dijous, dia 15 d'octubre de 2015, a les 10 h.

5. Constitució del Consell Rector i nomenament del Director/a de l'Institut.

Mes de novembre de 2015. A determinar amb el Rector i el Conseller


Galeria fotogràfica
   
   

 

Esdeveniments

Gener 2019
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31