+34 971259860

Des de 1995, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en col·laboració amb les Administracions educatives de les comunitats autònomes, és l'encarregat d'elaborar l'avaluació general del sistema educatiu, de les etapes de Primària i Secundària i de publicar nombrosos informes i estudis que en recullen els resultats.

A més, L’INEE és l'organisme encarregat de coordinar les avaluacions externes internacionals, en col·laboració amb l'OCDE a PISA, PISA for schools, TALIS, PIAAC i amb la IEA en PIRLS, TIMSS, ECES.

A la web de l’INEE hi ha disponibles les bases de dades de diferents estudis i avaluacions estatals i internacionals, que es poden descarregar. Els arxius disponibles inclouen llibres de codis i arxius en format Excel, SPSS i STATA, que permeten processar les dades.

L'objectiu d'aquesta disponibilitat de les bases de dades és donar suport i promoure l'ús de les dades per als investigadors, analistes i altres persones interessades en la millora de l'educació. Els arxius són d'utilitat per als investigadors que vulguin dur a terme la seva pròpia anàlisi de les dades.

D'altra banda, també hi ha disponibles els marcs teòrics i models de proves d'avaluació, també com les preguntes que han estat alliberades després de formar part d'algunes d’aquestes proves, les quals constitueixen un recurs útil per al professorat d'Educació Primària i Secundària.

Podeu accedir a aquestes bases de dades i proves al web de l'INEE:

http://www.mecd.gob.es/inee/Bases-de-datos.html

Transferència de coneixement

El plagi acadèmic a l'educació secundària

El vídeo «El plagi acadèmic entre l'alumnat d'ESO» , que compta amb una versió en català  i una altra en castellà , és el darrer lliurament del seguit de produccions del grup Educació i Ciutadania (EiC) al voltant del plagi acadèmic a l'educació secundària.

La iniciativa del grup de recerca palesa el cicle complet de la pràctica investigadora, objectiu primer de l'Institut de Recerca i Innovació educativa (IRIE). Des de la definició del projecte fins a la concreció dels productes de la recerca, la finalitat de tota investigació és transferir a la societat el coneixement assolit.

El treball del grup liderat pel doctor Jaume Sureda, en un projecte que coordinen ell mateix i el doctor Rubén Comas, ofereix tot un ventall de resultats, que es posen al servei de la pràctica docent. La col·laboració de centres educatius, com l'IES Son Pacs, de Palma, i d'altres universitats de l'Estat, com la Universitat de Cadis, incrementen el valor d'aquesta experiència pràctica que, com hem dit, representa tot un exemple del cicle de la investigació en el món educatiu: des de la detecció d'una necessitat que cal resoldre, fins a la implementació final de les mesures que permetran corregir-la.

A més de les dues versions del vídeo, un llibre, un informe de recerca, un programa informàtic creat expressament arran de la investigació, que permet generar referències bibliogràfiques, i diversos articles publicats a revistes d'impacte, són alguns d'aquests productes que tornen a la societat perquè els docents i els alumnes millorin la seva feina i augmentin la consciència sobre el plagi. El programa, BIBOPIA, és gratuït i està destinat als alumnes preuniversitaris.

El retorn del saber des dels investigadors no s'ha d'aturar als centres educatius. La destinació és la societat en general. Així, el treball amb els adolescents sobre pràctiques com el plagi esdevenen un element educatiu de primer ordre, atès que permeten treballar valors com la consciència, l'esperit crític o l'honestedat, qualitats absolutament necessàries en un món castigat per la corrupció.

Baixau la notícia

 

La qualitat de vida de les persones grans de Mallorca

Conclusions de l'estudi presentat pel Dr. Josep Pérez i la Dra. Eva Aguilar, membres del grup I+DEL

En el marc de la jornada de presentació de l’Observatori de les Persones Majors de Mallorca, realitzada dia 27 de març, Josep Pérez i Eva Aguilar, professors del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB i investigadors del grup I+DEL de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa –IRIE– presentaren les conclusions d’un estudi sobre la qualitat de vida de les persones grans de Mallorca.

Els investigadors conclouen que les persones grans de Mallorca perceben la salut, l’autosuficiència i les relacions socials com els factors més importants que condicionen la seva qualitat de vida, molt per davant d’altres factors, com ara ser actius, l’habitatge, la satisfacció amb la vida, l’aprenentatge, els ingressos o els serveis socials.

Els 400 enquestats de més de 65 anys de tot Mallorca també han proporcionat dades relatives a l’autopercepció sobre l’estat de salut, el grau d’integració social, les habilitats funcionals, les activitats i l’oci, la qualitat de l’entorn, la satisfacció amb la vida i els serveis socials.

En la delimitació del concepte fan referència a una dimensió objectiva, les condicions biosociopsicològiques en què es viu, i una de subjetiva, com és la percepció que es té d’aquestes diferències. La qualitat de vida no només està relacionada amb la qualitat de les condicions de vida sinó també amb la satisfacció que s’experimenta amb ella.

En l’estudi s’alerta que, davant un 87,75 per cent que considera que té una qualitat de vida alta o mitjana, hi ha un 12,25 per cent que la valoren com a baixa i assenyalen l’existència d’un perfil de risc, que respon al d’una persona de més de 75 anys, que viu sola al seu domicili, sense parella, especialment vídua i resident a Palma.

Més informació a: http://blogs.imasmallorca.net/majors/documentacio/informes/

 

Esdeveniments

Gener 2019
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31