+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

 


Pla de formació PDI 2019

Anglès B2.1

Dates

Del 12 de febrer al 23 de maig

Places

25 PDI i PAS. Personal amb el certificat del nivell A2.2

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials més 20 hores de treball autònom)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dimarts i dijous)

Destinataris

PDI i PAS
Prerequisits Certificat del curs d'anglès B1.2 o acreditació reconeguda

Professorat

Ana Laura Llaneras

Certificat

Aprofitament
Objectius L’alumne ha de poder comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Ha de poder expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faci possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Ha de poder produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. (Nota: aquests objectius fan referència al nivell B2 complet, és a dir, al conjunt dels cursos B2.1 i B2.2)
Continguts

Continguts gramaticals:

— Formulació de preguntes

—  Els determinants

—  Noms comptables i incomptables

—  Comparatius

—  L’ordre dels adjectius

—   La posició dels adverbis i sintagmes adverbials

—   Els verbs auxiliars

—   Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous

—   Past Perfect Continuous

—   Future Perfect, Future Perfect Continuous

—   L’ús del gerundi i de l’infinitiu

—   La veu passiva

—   L’estil indirecte

—   Subordinades adversatives, de finalitat, de temps, de condició i de conseqüència

Continguts lèxics:

—   Deduir el significat d’una paraula segons el context

—   Adjectius compostos

—   L’ús dels adjectius en –ing o –ed

—   Adverbis i sintagmes adverbials

Continguts funcionals:

—   Explicar una història o una anècdota

—   Expressar acord i desacord

—   Justificar l’opinió personal

—   Parlar sobre situacions hipotètiques

—   L’expressió de desitjos i del penediment

—  Demanar i donar consells

—  Especular sobre el present, el futur i el passat

—  Descripció de fotografies

—  Comparar

Expressió escrita: ressenyes, narracions, textos argumentatius

Observacions Certificat d'aprofitament per nivell.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

 


Pla de formació PDI 2019

Anglès B1.2

Dates

De l'11 de febrer al 22 de maig

Places

25 PDI i PAS. Alumnes aprovats anys anteriors del nivell B1.1 o certificat oficial

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials més 20 hores de treball autònom)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dilluns i dimecres)

Destinataris

PDI i PAS
Prerequisits Certificat del curs d'anglès B1.1 o acreditació reconeguda

Professorat

Ana Laura Llaneras

Certificat

Aprofitament
Objectius L'alumne ha de poder comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Ha de poder fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Ha de poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Ha de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu. (Nota: aquests objectius fan referència al nivell B1 complet, és a dir, al conjunt dels cursos B1.1 i B1.2)
Continguts
—El verb to be (ser o estar)
Have i have got com a formes d’expressar possessió. Have com a verb auxiliar
—Infinitiu de propòsit.
There is/are.
—Pronoms possessius, adjectius possessius, genitiu saxó (’s)
—Adjectius i adverbis
—La veu passiva
—Oracions interrogatives. Pronoms interrogatius
—Quantificadors
—Oracions subordinades de temps
—L’ús dels auxiliars (do, be, have)
—Interrogacions indirectes
—Verbs modals per expressar obligació, permís i probabilitat
—L’estil indirecte
—Oracions de relatiu
—Preposicions (de lloc, de temps i de moviment)
—Els temps verbals. Aspectes simple, continu i perfet. Veu activa i passiva
—Temps verbals narratius
—Formes verbals de futur
—Les oracions condicionals
—Hipòtesis amb I wish, I’d rather, if only, should have.
—Verbs modals
—Formes verbals d’expressió d’hàbit en el present i en el passat (will, would, used to, to be/get used to + -ing)
—Conjuncions, adverbis i preposicions
—Els articles
—Pronoms distributius
—Verbs amb partícula (phrasal verbs)
—Conjuncions i connectors (linking words)
Observacions Certificat d'aprofitament per nivell.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

 

 

Pla de formació PDI 2019

Anglès B1.1

Dates

Del 13 de febrer al 29 de maig

Places

25 PDI i PAS. Personal amb el certificat nivell A2.2

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dimecres i dijous)

Destinataris

PDI i PAS
Prerequisits Certificat del curs d'anglès A2.2 o acreditació reconeguda

Professorat

Rubén Jarazo

Certificat

Aprofitament
Objectius L'alumne ha de poder comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Ha de poder fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Ha de poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Ha de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu. (Nota: aquests objectius fan referència al nivell B1 complet, és a dir, al conjunt dels cursos B1.1 i B1.2)

Continguts

—El verb to be (ser o estar)
Have i have got com a formes d’expressar possessió. Have com a verb auxiliar
—Infinitiu de propòsit.
There is/are.
—Pronoms possessius, adjectius possessius, genitiu saxó (’s)
—Adjectius i adverbis
—La veu passiva
—Oracions interrogatives. Pronoms interrogatius
—Quantificadors
—Oracions subordinades de temps
—L’ús dels auxiliars (do, be, have)
—Interrogacions indirectes
—Verbs modals per expressar obligació, permís i probabilitat
—L’estil indirecte
—Oracions de relatiu
—Preposicions (de lloc, de temps i de moviment)
—Els temps verbals. Aspectes simple, continu i perfet. Veu activa i passiva
—Temps verbals narratius
—Formes verbals de futur
—Les oracions condicionals
—Hipòtesis amb I wish, I’d rather, if only, should have.
—Verbs modals
—Formes verbals d’expressió d’hàbit en el present i en el passat (will, would, used to, to be/get used to + -ing)
—Conjuncions, adverbis i preposicions
—Els articles
—Pronoms distributius
—Verbs amb partícula (phrasal verbs)
—Conjuncions i connectors (linking words)
Observacions Certificat d'aprofitament per nivell. S'obtindrà el certificat del Servei Lingüístic una vegada aprovats els dos nivells.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html