+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

 

Pla de formació PDI 2019

Anglès A2.2

Dates

De l'11 de febrer al 22 de maig

Places

25 PDI i PAS. Alumnes aprovats anys anteriors del nivell A2.1 o certificat oficial

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials més 20 hores de treball autònom)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dilluns i dimecres)

Destinataris

PDI i PAS
Prerequisits Certificat del curs d'anglès A2.1 o acreditació reconeguda

Professorat

Daniel Mosblack

Certificat

Aprofitament
Objectius L'alumne ha de comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Ha de poder comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals. Ha de poder descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates. (Nota: aquests objectius fan referència al nivell A2 complet, és a dir, al conjunt dels cursos A2.1 i A2.2) 

Continguts

Determinants: Quantificadors indefinits.
Substantius i adjectius.
Verbs: Temps verbals (present simple i continu; passat simple i continu; present perfet simple i continu; futur amb ‘will’, ‘going to’ i present continu; passat perfet simple). Veu passiva. Estil indirecte. Verbs modals. Formes interrogatives. Frases condicionals. Utilització de la forma verbal ‘used to’.
Adverbis: Oracions de finalitat i oracions de temps.
Pronoms: Reflexius  Relatius.
Preposicions: Introduint expressions de temps, de lloc o de moviment.
Conjuncions.
Oració: Construccions comparatives d’igualtat, superioritat i inferioritat. Expressions anafòriques.
Observacions Certificat d'aprofitament per nivell. S'obtindrà el certificat del Servei Lingüístic una vegada aprovats els dos nivells.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html