+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

 


Pla de formació PDI 2019

Anglès B2.1

Dates

Del 12 de febrer al 23 de maig

Places

25 PDI i PAS. Personal amb el certificat del nivell A2.2

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials més 20 hores de treball autònom)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dimarts i dijous)

Destinataris

PDI i PAS
Prerequisits Certificat del curs d'anglès B1.2 o acreditació reconeguda

Professorat

Ana Laura Llaneras

Certificat

Aprofitament
Objectius L’alumne ha de poder comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Ha de poder expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faci possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Ha de poder produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. (Nota: aquests objectius fan referència al nivell B2 complet, és a dir, al conjunt dels cursos B2.1 i B2.2)
Continguts

Continguts gramaticals:

— Formulació de preguntes

—  Els determinants

—  Noms comptables i incomptables

—  Comparatius

—  L’ordre dels adjectius

—   La posició dels adverbis i sintagmes adverbials

—   Els verbs auxiliars

—   Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous

—   Past Perfect Continuous

—   Future Perfect, Future Perfect Continuous

—   L’ús del gerundi i de l’infinitiu

—   La veu passiva

—   L’estil indirecte

—   Subordinades adversatives, de finalitat, de temps, de condició i de conseqüència

Continguts lèxics:

—   Deduir el significat d’una paraula segons el context

—   Adjectius compostos

—   L’ús dels adjectius en –ing o –ed

—   Adverbis i sintagmes adverbials

Continguts funcionals:

—   Explicar una història o una anècdota

—   Expressar acord i desacord

—   Justificar l’opinió personal

—   Parlar sobre situacions hipotètiques

—   L’expressió de desitjos i del penediment

—  Demanar i donar consells

—  Especular sobre el present, el futur i el passat

—  Descripció de fotografies

—  Comparar

Expressió escrita: ressenyes, narracions, textos argumentatius

Observacions Certificat d'aprofitament per nivell.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html