+34 971259860

ADSCRIPCIÓ de grups de recerca

1. Presentació

Dins del termini establert per l'IRIE, poden soŀlicitar l'adscripció a l'IRIE tots aquells grups de recerca o investigadors i investigadores individuals que compleixin amb la normativa de l'Institut. 

I. Grups de recerca consolidats. Han acreditar una activitat investigadora destacada en els últims cinc anys, que satisfaci les condicions següents:

 • Mínim de tres membres i coŀlaboradors
 • L’Investigador/investigadora Responsable ha de tenir una relació permanent –funcionari o laboral– i a temps complet amb la UIB, amb les seves escoles adscrites o amb la Conselleria d'Educació i Universitat o professionals amb conveni amb qualsevol d’aquestes entitats.
 • Tot el personal investigador membres han de tenir el grau de doctor/doctora.
 • Una mitjana de dos trams d’investigació per membre. Excepcionalment, es podrà soŀlicitar l’alta com a grup consolidat amb una mitjana lleugerament inferior de trams, quan el personal investigador pugui acreditar la seva qualitat investigadora (capacitació, experiència o trajectòria reconeguda en el camp de la recerca) en els darrers cinc anys. La majoria dels trams d’investigació han de ser vius.
 • Publicacions d’impacte. Acreditació d’una coherència mitjançant publicacions conjuntes.
 • Realització d’un important nombre de projectes d’investigació competitius. Participació en projectes I+D+i.
 • Participació a congressos.
 • Participació a activitats de formació de postgrau i programes de doctorat.
 • Direcció de tesis de màster i doctorat.
 • Realització d’activitats de divulgació de la recerca i de transferència de resultats i/o coneixement. 

 

II. Grups de recerca associats: grups amb experiència emergent en el camp de la recerca (grups de recerca UIB o de centres adscrits a la UIB) i grups que es creïn en el marc de l'IRIE.  Es divideixen en dos grups:

 • Grups de recerca associats a l’IRIE inscrits al catàleg de grups de recerca de la UIB o d’escoles adscrites. Per demanar l’adscripció a l’IRIE d’aquests grups, cal que el grup de recerca figuri al catàleg de grups de recerca de la UIB que gestiona el Vicerectorat d’Investigació, o bé que en els grup hi figurin un mínim de dos professors/professores de centres adscrits i/o de la UIB. L’equip investigador ha d’estar format per un mínim de tres membres. L’investigador/la investigadora Responsable i un d’aquests membres ha de tenir el grau de doctor/doctora i ha de tenir una relació permanent –funcionari o laboral– i a temps complet amb la UIB o amb les seves escoles adscrites.
 • Grups de recerca associats a l’IRIE formats per membres de la Conselleria d’Educació i Universitat i/o de la UIB, no registrats al catàleg de grups de recerca de la UIB. Són grups d'investigadors i investigadores en temes afins, creats en el marc de l'IRIE. Aquests grups reben el suport de l'Institut per a desenvolupar la seva tasca investigadora, ja sigui de forma independent o coŀlegiadament amb altres grups de l'Institut. L’equip investigador ha d’estar format per un mínim de tres membres. Per a aquests grups no es requereix que els membres disposin del grau de doctor/doctora. Als grups de recerca associats també s'hi poden incorporar, com a membres, el professorat jubilat de la UIB, d’escoles adscrites o de la CECU, i professionals que treballen en el marc de programes o convenis de coŀlaboració amb el servei públic d’ocupació, que desenvolupin tasques de formació i orientació per a l’ocupació, que tenguin participació continuada en les tasques de recerca del grup i que desenvolupin la seva activitat investigadora en àmbits directament relacionats amb les línies de recerca que té el grup. 

 

III. Investigadors/investigadores individuals: el personal investigador de la UIB, de les escoles adscrites i de la CECU (s’hi inclou el professorat de centres concertats) amb àmplia experiència i potencial investigador, alumnes matriculats a programes de doctorat i professorat emèrit o jubilats de la UIB, de les seves escoles adscrites o de la Conselleria d'Educació i Universitat que no estiguin integrats en un grup de recerca, poden demanar l'alta a l'IRIE com a investigadors individuals associats/investigadores individuals associades. Els investigadors i investigadores individuals associats adquireixen el compromís de mantenir una activitat investigadora en el si de l'IRIE d'acord amb les seves línies de recerca.

 

2. Normativa d'adscripció dels grups de recerca i investigadors de l'IRIE

Podeu consultar la normativa completa des de l'enllanç: Normativa

3. Formularis de soŀlicitud

3.1 Formularis per formar part de l'institut (adscripció tancada)

S'inclouen tres formularis:

 • Formulari general del grup, que ha d’emplenar l'investigador o investigadora responsable.
 • Formulari personal dels investigadors adscrits al grup, que ha d’emplenar cada investigador o investigadora.
 • Formulari per a investigadors individuals associats/investigadores individuals associades.
3.2 Formularis d'actualització del grup de recerca 
 • Formulari d'actualització del grup IRIE existent
 • Formulari individual d'investigador

Esdeveniments

Novembre 2019
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30