+34 971259860

GRUPS DE RECERCA I ADSCRIPCIONS D’INVESTIGADORS I INVESTIGADORES

Proposta

 

I. Adscripció de grups de recerca

1. L’adscripció dels grups de recerca es durà a terme seguint els procediments marcats pel Reglament de l’IRIE, l’AN 12843 del dia 24 de juliol de 2018 pel qual s’aprova la normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 468, de 21 de setembre de 2018) o la normativa vigent.

2. Al llarg de l’últim trimestre de cada any natural, l’IRIE obrirà un termini de sol·licitud per a l’adscripció de grups de recerca en les diferents categories. Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini no es tindran en compte.

3. Pot sol·licitar l’adscripció a l’IRIE qualsevol grup de recerca reconegut per una institució o organisme oficial, que demostri desenvolupar línies de treball conjuntes.

4. El Consell de l’IRIE emetrà l’informe pertinent relatiu a qualsevol adscripció que es sol·liciti. No obstant això, per obtenir una avaluació positiva és condició indispensable que els grups de recerca demostrin, en qualsevol de les categories a les que sol·licitin l’adscripció:

 • Desenvolupar línies de recerca en matèria d’educació que es trobin dins les línies generals establertes per l’Institut.
 • Demostrar el treball conjunt dels seus integrants en matèria d’educació.

 

II. Grups de recerca consolidats

1. Els grups de recerca consolidats representen el nucli i el fonament de les línies d’investigació que es desenvolupen a l’IRIE i, com a tals, són prioritaris en la presa de decisions sobre la recerca, els recursos i les polítiques científiques de l’Institut.

 

2. Tindran la consideració de grup de recerca consolidats aquells que compleixin les següents condicions:

 • Disposar d’un mínim de tres membres.
 • Disposar d’una mitjana de trams de recerca (sexennis) igual o superior a dos, segons la fórmula suma de sexennis dels membres / nombre de membres del grup.
 • Disposar de trams de recerca (sexennis) vius.
 • Acreditar una línia de recerca activa en matèria d’educació durant els últims cinc anys mitjançant:

o  una activitat investigadora destacada (publicacions d’impacte, projectes, participacions en reunions científiques, etc.);

o  haver dut a terme activitats de formació d’investigadors o investigadores (tesis doctorals, treballs de final de màster, etc.);

o  haver realitzat accions de transferència del coneixement o de divulgació de la recerca.

 

3. Els grups de recerca i, en conseqüència, els seus integrants es comprometen a:

 • Participar de forma activa en la recerca que es desenvolupi a l’IRIE.
 • Mantenir actualitzat el currículum a l’aplicatiu GREC.
 • Facilitar a l’IRIE totes aquelles dades que es requereixi per a procediments interns i externs.
 • Tutoritzar, si escau, als grups associats que coincideixin en línies de recerca o àmbits de treball.
 • Fer esment a la participació a l’IRIE o, si és possible, incorporar el seu logotip en totes aquelles activitats de recerca i transferència que realitzin i que estiguin relacionades amb l’Institut.

 

III. Grups de recerca associats

 1. Els grups de recerca associats representen la recerca emergent i estan formats per equips que, donada la seva composició, no poden acreditar la mitjana de trams i la trajectòria de recerca que permeti la seva acreditació com a consolidats, però que a la vegada es troben en disposició i manifesten la voluntat de fer-ho en un futur. Aquests grups seran, per tant, objecte prioritari de les accions de l’IRIE orientades al foment de noves línies i equips de recerca.
 2. Eventualment podran assolir la categoria d’associats els grups destinats a cobrir alguna de les mancances en la transferència o la recerca de l’IRIE, tot i no estar en condicions de complir amb el punt 2.
 3. Aquests grups de recerca s’hauran d’associar a un grup de recerca consolidat, que serà el responsable de vetllar per a que duguin a terme les accions conduents a la seva acreditació com a consolidat.

 

IV. Adscripció de membres als grups de recerca consolidats

1. Al llarg del darrer trimestre de cada any natural, l’IRIE obrirà un període per a la modificació de la composició dels grups de recerca i informarà las Investigadors o Investigadores Principals, que seran els responsables de presentar la sol·licitud i les fitxes amb la informació actualitzada dels seus integrants, de les persones proposades per a l’adscripció o dels canvis en les categories internes.

2. Les adscripcions dels membres als grups de recerca consolidats de l’IRIE han de ser aprovades pel Consell de l’Institut, que trametrà la proposta al Consell Rector per a la seva aprovació i a la Comissió d’Investigació de la UIB o a l’òrgan corresponent per a la seva avaluació.

3. L’adscripció de membres als grups de recerca consolidats de l’IRIE es pot dur a terme en dues categories:

a. Membre. L’adscripció en qualitat de membre implica la participació plena en les tasques i línies de recerca dels grups consolidats i de l’IRIE. Podran assolir aquesta categoria tots aquells investigadors i investigadores que considerin adients els grups de recerca, amb dues condicions:

 • que la mitjana de sexennis de tots els membres no sigui inferior a 2, segons la fórmula suma de sexennis dels membres / nombre de membres del grup;
 • que l’investigador o investigadora proposat no pertanyi a cap altre institut de recerca.

 

b. Col·laborador. L’adscripció en qualitat de col·laborador implica la participació parcial en les tasques i línies de recerca dels grups consolidats i de l’IRIE. Podran assolir aquesta categoria tots aquells investigadors i investigadores que considerin adients els grups de recerca i es subdividiran en dues categories:

b.1. Col·laboradors: seran col·laboradors tots aquells investigadors i investigadores que estiguin en disposició d’un títol oficial de doctorat.

b.2. Col·laboradors en formació: seran col·laboradors en formació tots aquells investigadors i investigadores que estiguin inscrits en un programa oficial de doctorat però que encara no disposin de la titulació.

 

3. La contractació en el marc d’un projecte, beca, contracte o conveni d’un grup de recerca de l’IRIE no suposa la inclusió com a col·laborador del grup en qüestió. Per tal que la persona contractada sigui inclosa com a tal, l’Investigador o Investigadora Principal del grup de recerca n’haurà de sol·licitar la seva inclusió seguint els terminis i procediments establerts.

4. L’IRIE revisarà anualment que es compleixin les condicions de cadascuna de les tipologies d’adscripció. Si, degut a un canvi en les condicions amb les quals fou acceptat de l’investigador o investigadora adscrit, l’IRIE donarà el termini d’un mes al grup de recerca per tal que corregeixi la situació. En cas que, passat aquest termini, es continuïn incomplint les condicions, es procedirà a la tramitació de la desadscripció seguint els procediments establerts a la normativa vigent.