+34 971259860

 

 

Termòmetre Lingüístic i el Marc d'Ensenyament de Llengües Vives.

El Plurilingüisme a l'Europa Romànica

Diagnòstic pedagògic de la competència lingüística a cinc anys

De l'oralitat a educació infantil a l'ensenyament plurilingüe

 

El Termòmetre Lingüístic (TL), diagnòstic pedagògic de la competència lingüística, s’aplica als infants de cinc anys i permet dissenyar itineraris diferenciats per als alumnes segons nivell maduratiu.

LA JORNADA FORMATIVA SEMIPRESENCIAL CONSTARÀ DE DUES PARTS:

1a part. Jornada formativa (5h)

Presentació del Termòmetre Lingüístic com a instrument de diagnòstic pedagògic per a la identificació de la competència lingüística als 5 anys d’edat. Consistència científica, funcionalitat d’aplicació, potència diagnòstica, dimensió estimuladora de l’aprenentatge de la llengua i  pronòstic d’itinerari d’aprenentatge de llengües.

L’aplicació del TL permetrà als/les mestres identificar la competència lingüística de cadascun dels infants i decidir el moment i procediment d’introducció d’una o més llengües estrangeres.

Els materials presentats són també un recurs per a activar la parla a l’aula i consolidar aquells aspectes que són la base de l’aprenentatge d’altres llengües.

El Marc d’ Ensenyament de Llengües vives . Presentació teorico-pràctica del document, com a marc de referència fonamental per a l’elaboració del projecte lingüístic de cada centre.

Aquest marc de referència pren com a base: l’aprofitament de la proximitat entre llengües i els itineraris diferenciats segons competència.

Tallers simultanis:

Els jocs lingüístics a l'educació infantil i cicle inicial

Realització d'un perfil fonològic

El llenguatge en entorns educatius inclusius 

Taula-debat sobre organització escolar. Els models Vives a discussió.

2a part. Sessió pràctica al centre (3h)

Per a la posada en comú dels resultats del diagnòstic pedagògic, la reflexió, presa de decisions i la introducció de millores.

 

Títol

Fem l'escola plurilingüe. L'observació de l'oralitat i l'autoavaluació de centre

Dates

Mallorca: 14 d'abril de 2018

Menorca: 5 de maig de 2018

Destinataris Mestres d'educació infantil i primària, especialistes de llengües estrangeres d'educació infantil i primària, equips directius i responsables dels projectes lingüístics
Lloc

Palma: Edifici Sa Riera

Menorca: Seu universitària de Menorca

Programa

Programa Mallorca

Programa Menorca

Inscripcions i matrícula

Inscripció gratuïta. Santillana Balears haurà distribuït els materials per les escoles de manera gratuïta amb caràcter previ a la jornada, per tal que puguin ser estudiats per l’equip de mestres amb la deguda antelació.

Inscripcions jornada Menorca

Inscripcions jornada Mallorca

Crèdits de formació permant S'han sol·licitat el reconeixement de crèdits de formació permanent del professorat a la Conselleria d'Educació i Universitat
Per a més informació http://per.espais.iec.cat/balears/activitats-i-jornades-formatives/2015-2016/el-plurilinguisme-a-leuropa-romanica-jornades-formatives-2016/