+34 971259860

 

Convocatòria d'ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament

Les accions especials d'R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d'interès i rellevància especial per a l'activitat investigadora que es desenvolupi en el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.

La convocatòria presenta cinc línies de finançament:
a) Línia A: actuacions de preparació de propostes per a la participació d'equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa «Horitzó 2020».
b) Línia B: accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca.
c) Línia C: actuacions de coŀlaboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.).
d) Línia D: activitats de difusió i explotació dels resultats de l'R+D+I,
e) Línia E: actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca,
f) Línia F: organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica.

Beneficiàries dels ajuts:

  • Les persones físiques i les persones jurídiques privades o públiques, la qual cosa inclou les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i altres centres públics (docents i no docents), que duguin a terme l'activitat o l'objecte que fonamenti aquesta subvenció.
  • Les persones vinculades a les entitats esmentades en l'apartat anterior poden presentar propostes davant el seu organisme, com a investigadores responsables de l'execució cientificotècnica.

La subvenció màxima que es pot atorgar a cada acció especial és de 25.000 euros.

Termini: del 8 de maig de 2017 a l'1 de juny de 2019.

Presentació de soŀlicituts i més informació

- Medalla d'Honor i Gratitud al grup d'Estudis de Gènere -

L'IRIE es congratula de la concessió de la Medalla d'Honor i Gratitud del Consell de Mallorca al Grup d'Estudis de Gènere (GENERO), per «la seva continuïtat dels estudis de gènere, que es van iniciar als anys 70 i la seva tasca en generar literatura i assaigs sobre la temàtica de la dona en l'àmbit nacional».
Enhorabona a les investigadores i, molt especialment, a la seva investigadora principal, la doctora Esperanza Bosch, subdirectora de l'IRIE.

- El dia 8 de març és el dia internacional de les dones -

La necessitat de marcar al calendari una commemoració com aquesta sorgeix a final del segle XIX, davant el repte d'un món cada vegada més industrialitzat i ple de turbulències polítiques i socials, amb el propòsit de fer protagonistes les dones corrents en la lluita pels seus drets, aquelles que treballaven a fàbriques i als tallers, al camp o a les ciutats, amb jornades esgotadores i càrregues familiars mai compartides.

Des de llavors, dones de tots els països, de cultures diferents, de llengües diferents, de tradicions diverses s'uneixen per clamar per la igualtat, la justícia i la pau, fer balanç i marcar nous reptes.

Des de l'IRIE ens volem unir a la commemoració i recordar el paper de la coeducació com a mètode d'intervenció educativa de canvi, de lluita contra els estereotips, contra un model sexista i androcèntric i com a instrument que asseguri una autèntica igualtat d'oportunitats entre nins i nines, dones i homes.