+34 971259860

Comunicat de l’IRIE amb motiu de la celebració del dia 25 de novembre, Dia internacional per a  l’eliminació de la violència contra les dones

L’equip directiu de l’IRIE vol sumar-se a totes les manifestacions de suport del que significa la commemoració del 25 de novembre.

La violència contra les dones i les nines representa una clara violació dels drets humans, així com l’expressió més brutal de la desigualtat de gènere. És per això que expressem la nostra convicció que l’IRIE no es pot mantenir al marge de l’anàlisi d’aquesta terrible realitat als centres educatius, i que ha d’assumir el compromís de participar activament en la recerca de solucions, treballant per una autèntica coeducació, eradicant estereotips i comportaments masclistes de les aules, col·laborant activament amb tots els equips docents dels centres, i fomentant la incorporació de manera activa de la perspectiva de gènere com a variable de qualsevol anàlisi de la realitat social que es vulgui fer.

La informació que ens arriba mitjançant investigacions exhaustives fetes a diferents llocs de l’Estat Espanyol demostra clarament la repuntada d’aquesta violència entre la població més jove. La utilització dels diferents dispositius electrònics per a controlar les al·lotes en les seves primeres relacions afectives, l’anomenada violència de control, el sexting, així com l’augment d’actituds masclistes en diferents graus i escenaris, alteren clarament la convivència, i poden interferir d’una manera força negativa en les legítimes expectatives acadèmiques i personals d’un nombre preocupant d’al·lotes al nostre entorn i a la nostra Comunitat Autònoma.

Tenim la convicció ferma que treballar per la igualtat d’oportunitats és la millor de les inversions possibles dins el món educatiu, així com la millor fórmula de prevenció d’actituds i comportaments atemptatoris contra la llibertat i dignitat de les persones.

 

Període de revisió dels grups de recerca competitius i d'adscripció dels investigadors

El període de creació de l'IRIE i de les seves estructures de govern han finalitzat. Ara comença el de consolidació i creixement, de producció, de visualització i de transferència dels productes de la recerca, objectiu final de la feina del nostre Institut.

Ja han passat prop de quatre anys des de la redacció de la memòria de creació de l'IRIE i, mentrestant, l'activitat dels investigadors no s'ha aturat. Això, a més de suposar un increment de la producció científica i dels projectes finalitzats, també es pot haver traduït en una millora del currículum personal. Alguns investigadors han incrementat el nombre de sexennis, d'altres han passat de col·laboradors a membres dels grups de recerca, i segur que s'han produït altes i baixes als grups.

Per això, hem obert un termini de revisió dels grups competitius, que ens ha de permetre mantenir actualitzades les bases de dades, tant pel que fa a les línies de recerca com a la composició. Us pregam que vulgueu col·laborar en aquest procés, que és necessari i bo per al conjunt de grups. Així, l'investigador principal de cada grup rebrà la fitxa amb la informació que tenim consignada del conjunt i li demanam que:

  • Comprovi si mantenen les línies de recerca.
  • Comprovi l'estatus dels investigadors (si els que abans eren col·laboradors han passat a membres), i si s'han produït altes o baixes al seu grup.

Quan els investigadors principals ens hagin donat aquesta informació, enviarem a cada investigador la seva fitxa, perquè la comprovin i l'actualitzin.

 

A més, és molt important que tots els investigadors mantenguin al dia els currículums al GREC, a fi que la informació sigui al més actual possible.

Finalment, voldríem compartir amb vosaltres una reflexió: hem comprovat que alguns grups tenen col·laboradors amb escassa activitat investigadora i la potència del grup –i, en conseqüència, la de l'Institut–, depèn de la producció científica que és capaç de generar, no del nombre d'integrants.

El termini per a l'actualització acabarà el dia 31 d'octubre de 2016.

 

Acció Especial R+D "Turisme i recepció del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears en els mitjans de comunicació" (Ref. AAEE29/2015)

L'equip de recerca encapçalat pel Dr. Sebastià Serra, investigador principal del grup Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani, de l'IRIE, i coordinat pel Dr. Bartomeu Canyelles, col·laborador del mateix grup, ha conclòs de manera satisfactòria l'Acció Especial R+D "Turisme i recepció del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears en els mitjans de comunicació" (Ref. AAEE29/2015).

La feina feta, estudi i anàlisi del turisme a les Illes Balears des de l'òptica de les ciències socials, es resumeix en dos fulletons desplegables, que ofereixen una descripció breu dels objectius, les diferents línies de recerca, l'equp humà (format per professionals de diversos àmbits acadèmics) i una relació del gruix de projectes d'investigació relacionats amb els mateixos camps de treball.

La investigació, emmarcada en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, i impulsada per la Direcció General d'Innovació i Recerca i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, ha permès obtenir noves òptiques de la matèria investigada, i avaluar amb precisió els impactes que tenen alguns ítems patrimonials (arquitectura, espais naturals, tradicions, oci, gastronomia, etc.) en els mitjans de comunicació que es destinen al turista.

La recerca s'ha desenvolupat en un termini de sis mesos, i a parer dels autors, suposarà una contribució positiva a l'estudi de la projecció exterior de la imatge exterior de les Illes a partir dels seus valors patrimonials.