+34 971259860

Constitució del Consell de l'IRIE

Dilluns, dia 29 de juny de 2015, va quedar constituït el Consell de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (acord de creació de l'IRIE). Es tracta d'un òrgan col·legiat, format per representants de les quatre àrees de recerca en què es distribueixen els grups adscrits a l'Institut (vegeu-ne la llista tot seguit).

Aquests investigadors, dirigits per l'equip directiu, són els encarregats d'aprovar el reglament de l'IRIE i participar en l'elecció dels membres dels diferents òrgans de gestió. A la sessió del dia 29 varen aprovar el calendari que ha de regir la constitució d'aquests òrgans i que ha de finalitzar el mes de novembre d'aquest mateix any amb el nomenament del nou director de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa.

Equip directiu actual

Dr. Miquel F. Oliver Trobat. Professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. Nomenament.

Dra. Francesca Comas Rubí. Professora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. Nomenament.

Dra. M Esther García Buades. Professora del Departament de Psicologia. Nomenament.


Membres del Consell de l'Institut

Àrea de recerca

Representant

 

Psicologia de l'Educació

Dra. Concepció Gotzens

Dra. Esperança Bosch

Dr. Daniel Adrover

 

Didàctica i organització escolar

Dr. Jaume Sureda

Dr. Joan Jordi Muntaner

Dr. Jesús Salinas

 

Teoria i Història de l'Educació

Dr. Martí March

Dr. Bernat Sureda

Dra. Carmen Orte

 

Didàctiques específiques

Dr. Pere Palou

Dr. Sebastià Serra

Dra. Maria Juan

 

Equip directiu

Dr. Miquel F. Oliver

Dra. Francesca Comas

Dra. M Esther García

 
Calendari de creació dels diferents òrgans de l'Institut

Actuació

Dates

1. Constitució del Consell de l'IRIE. Presentació del calendari de constitució dels òrgans de govern.

Dilluns, dia 29 de juny de 2015, a les 10 h.

2. Consell de l'IRIE: aprovació del reglament. Obertura del termini per a presentar projectes i candidatures de direcció a l'IRIE.

Dijous, dia 10 de setembre de 2015,

a les 10 h.

3. Termini per a presentar projectes i candidatures de direcció a l'IRIE.

Del 10 de setembre al 13 d'octubre de 2015

4. reunió del Consell de l'Institut per a l'aprovació i tramesa de les propostes de direcció i dels projectes al Consell Rector de l'IRIE.

Dijous, dia 15 d'octubre de 2015, a les 10 h.

5. Constitució del Consell Rector i nomenament del Director/a de l'Institut.

Mes de novembre de 2015. A determinar amb el Rector i el Conseller


Galeria fotogràfica
   
   

 

Des de 1995, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en col·laboració amb les Administracions educatives de les comunitats autònomes, és l'encarregat d'elaborar l'avaluació general del sistema educatiu, de les etapes de Primària i Secundària i de publicar nombrosos informes i estudis que en recullen els resultats.

A més, L’INEE és l'organisme encarregat de coordinar les avaluacions externes internacionals, en col·laboració amb l'OCDE a PISA, PISA for schools, TALIS, PIAAC i amb la IEA en PIRLS, TIMSS, ECES.

A la web de l’INEE hi ha disponibles les bases de dades de diferents estudis i avaluacions estatals i internacionals, que es poden descarregar. Els arxius disponibles inclouen llibres de codis i arxius en format Excel, SPSS i STATA, que permeten processar les dades.

L'objectiu d'aquesta disponibilitat de les bases de dades és donar suport i promoure l'ús de les dades per als investigadors, analistes i altres persones interessades en la millora de l'educació. Els arxius són d'utilitat per als investigadors que vulguin dur a terme la seva pròpia anàlisi de les dades.

D'altra banda, també hi ha disponibles els marcs teòrics i models de proves d'avaluació, també com les preguntes que han estat alliberades després de formar part d'algunes d’aquestes proves, les quals constitueixen un recurs útil per al professorat d'Educació Primària i Secundària.

Podeu accedir a aquestes bases de dades i proves al web de l'INEE:

http://www.mecd.gob.es/inee/Bases-de-datos.html

Transferència de coneixement

El plagi acadèmic a l'educació secundària

El vídeo «El plagi acadèmic entre l'alumnat d'ESO» , que compta amb una versió en català  i una altra en castellà , és el darrer lliurament del seguit de produccions del grup Educació i Ciutadania (EiC) al voltant del plagi acadèmic a l'educació secundària.

La iniciativa del grup de recerca palesa el cicle complet de la pràctica investigadora, objectiu primer de l'Institut de Recerca i Innovació educativa (IRIE). Des de la definició del projecte fins a la concreció dels productes de la recerca, la finalitat de tota investigació és transferir a la societat el coneixement assolit.

El treball del grup liderat pel doctor Jaume Sureda, en un projecte que coordinen ell mateix i el doctor Rubén Comas, ofereix tot un ventall de resultats, que es posen al servei de la pràctica docent. La col·laboració de centres educatius, com l'IES Son Pacs, de Palma, i d'altres universitats de l'Estat, com la Universitat de Cadis, incrementen el valor d'aquesta experiència pràctica que, com hem dit, representa tot un exemple del cicle de la investigació en el món educatiu: des de la detecció d'una necessitat que cal resoldre, fins a la implementació final de les mesures que permetran corregir-la.

A més de les dues versions del vídeo, un llibre, un informe de recerca, un programa informàtic creat expressament arran de la investigació, que permet generar referències bibliogràfiques, i diversos articles publicats a revistes d'impacte, són alguns d'aquests productes que tornen a la societat perquè els docents i els alumnes millorin la seva feina i augmentin la consciència sobre el plagi. El programa, BIBOPIA, és gratuït i està destinat als alumnes preuniversitaris.

El retorn del saber des dels investigadors no s'ha d'aturar als centres educatius. La destinació és la societat en general. Així, el treball amb els adolescents sobre pràctiques com el plagi esdevenen un element educatiu de primer ordre, atès que permeten treballar valors com la consciència, l'esperit crític o l'honestedat, qualitats absolutament necessàries en un món castigat per la corrupció.

Baixau la notícia

 

Esdeveniments

Novembre 2019
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30