+34 971259860

 


Pla de formació PDI 2019

Anglès B2.1

Dates

Del 12 de febrer al 23 de maig

Places

25 PDI i PAS. Personal amb el certificat del nivell A2.2

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials més 20 hores de treball autònom)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dimarts i dijous)

Destinataris

PDI i PAS
Prerequisits Certificat del curs d'anglès B1.2 o acreditació reconeguda

Professorat

Ana Laura Llaneras

Certificat

Aprofitament
Objectius L’alumne ha de poder comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Ha de poder expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faci possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Ha de poder produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. (Nota: aquests objectius fan referència al nivell B2 complet, és a dir, al conjunt dels cursos B2.1 i B2.2)
Continguts

Continguts gramaticals:

— Formulació de preguntes

—  Els determinants

—  Noms comptables i incomptables

—  Comparatius

—  L’ordre dels adjectius

—   La posició dels adverbis i sintagmes adverbials

—   Els verbs auxiliars

—   Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous

—   Past Perfect Continuous

—   Future Perfect, Future Perfect Continuous

—   L’ús del gerundi i de l’infinitiu

—   La veu passiva

—   L’estil indirecte

—   Subordinades adversatives, de finalitat, de temps, de condició i de conseqüència

Continguts lèxics:

—   Deduir el significat d’una paraula segons el context

—   Adjectius compostos

—   L’ús dels adjectius en –ing o –ed

—   Adverbis i sintagmes adverbials

Continguts funcionals:

—   Explicar una història o una anècdota

—   Expressar acord i desacord

—   Justificar l’opinió personal

—   Parlar sobre situacions hipotètiques

—   L’expressió de desitjos i del penediment

—  Demanar i donar consells

—  Especular sobre el present, el futur i el passat

—  Descripció de fotografies

—  Comparar

Expressió escrita: ressenyes, narracions, textos argumentatius

Observacions Certificat d'aprofitament per nivell.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

 


Pla de formació PDI 2019

Anglès B1.2

Dates

De l'11 de febrer al 22 de maig

Places

25 PDI i PAS. Alumnes aprovats anys anteriors del nivell B1.1 o certificat oficial

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials més 20 hores de treball autònom)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dilluns i dimecres)

Destinataris

PDI i PAS
Prerequisits Certificat del curs d'anglès B1.1 o acreditació reconeguda

Professorat

Ana Laura Llaneras

Certificat

Aprofitament
Objectius L'alumne ha de poder comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Ha de poder fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Ha de poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Ha de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu. (Nota: aquests objectius fan referència al nivell B1 complet, és a dir, al conjunt dels cursos B1.1 i B1.2)
Continguts
—El verb to be (ser o estar)
Have i have got com a formes d’expressar possessió. Have com a verb auxiliar
—Infinitiu de propòsit.
There is/are.
—Pronoms possessius, adjectius possessius, genitiu saxó (’s)
—Adjectius i adverbis
—La veu passiva
—Oracions interrogatives. Pronoms interrogatius
—Quantificadors
—Oracions subordinades de temps
—L’ús dels auxiliars (do, be, have)
—Interrogacions indirectes
—Verbs modals per expressar obligació, permís i probabilitat
—L’estil indirecte
—Oracions de relatiu
—Preposicions (de lloc, de temps i de moviment)
—Els temps verbals. Aspectes simple, continu i perfet. Veu activa i passiva
—Temps verbals narratius
—Formes verbals de futur
—Les oracions condicionals
—Hipòtesis amb I wish, I’d rather, if only, should have.
—Verbs modals
—Formes verbals d’expressió d’hàbit en el present i en el passat (will, would, used to, to be/get used to + -ing)
—Conjuncions, adverbis i preposicions
—Els articles
—Pronoms distributius
—Verbs amb partícula (phrasal verbs)
—Conjuncions i connectors (linking words)
Observacions Certificat d'aprofitament per nivell.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

 

 

Pla de formació PDI 2019

Anglès B1.1

Dates

Del 13 de febrer al 29 de maig

Places

25 PDI i PAS. Personal amb el certificat nivell A2.2

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dimecres i dijous)

Destinataris

PDI i PAS
Prerequisits Certificat del curs d'anglès A2.2 o acreditació reconeguda

Professorat

Rubén Jarazo

Certificat

Aprofitament
Objectius L'alumne ha de poder comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Ha de poder fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Ha de poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Ha de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu. (Nota: aquests objectius fan referència al nivell B1 complet, és a dir, al conjunt dels cursos B1.1 i B1.2)

Continguts

—El verb to be (ser o estar)
Have i have got com a formes d’expressar possessió. Have com a verb auxiliar
—Infinitiu de propòsit.
There is/are.
—Pronoms possessius, adjectius possessius, genitiu saxó (’s)
—Adjectius i adverbis
—La veu passiva
—Oracions interrogatives. Pronoms interrogatius
—Quantificadors
—Oracions subordinades de temps
—L’ús dels auxiliars (do, be, have)
—Interrogacions indirectes
—Verbs modals per expressar obligació, permís i probabilitat
—L’estil indirecte
—Oracions de relatiu
—Preposicions (de lloc, de temps i de moviment)
—Els temps verbals. Aspectes simple, continu i perfet. Veu activa i passiva
—Temps verbals narratius
—Formes verbals de futur
—Les oracions condicionals
—Hipòtesis amb I wish, I’d rather, if only, should have.
—Verbs modals
—Formes verbals d’expressió d’hàbit en el present i en el passat (will, would, used to, to be/get used to + -ing)
—Conjuncions, adverbis i preposicions
—Els articles
—Pronoms distributius
—Verbs amb partícula (phrasal verbs)
—Conjuncions i connectors (linking words)
Observacions Certificat d'aprofitament per nivell. S'obtindrà el certificat del Servei Lingüístic una vegada aprovats els dos nivells.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

 

Pla de formació PDI 2019

Anglès A2.2

Dates

De l'11 de febrer al 22 de maig

Places

25 PDI i PAS. Alumnes aprovats anys anteriors del nivell A2.1 o certificat oficial

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials més 20 hores de treball autònom)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dilluns i dimecres)

Destinataris

PDI i PAS
Prerequisits Certificat del curs d'anglès A2.1 o acreditació reconeguda

Professorat

Daniel Mosblack

Certificat

Aprofitament
Objectius L'alumne ha de comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Ha de poder comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals. Ha de poder descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates. (Nota: aquests objectius fan referència al nivell A2 complet, és a dir, al conjunt dels cursos A2.1 i A2.2) 

Continguts

Determinants: Quantificadors indefinits.
Substantius i adjectius.
Verbs: Temps verbals (present simple i continu; passat simple i continu; present perfet simple i continu; futur amb ‘will’, ‘going to’ i present continu; passat perfet simple). Veu passiva. Estil indirecte. Verbs modals. Formes interrogatives. Frases condicionals. Utilització de la forma verbal ‘used to’.
Adverbis: Oracions de finalitat i oracions de temps.
Pronoms: Reflexius  Relatius.
Preposicions: Introduint expressions de temps, de lloc o de moviment.
Conjuncions.
Oració: Construccions comparatives d’igualtat, superioritat i inferioritat. Expressions anafòriques.
Observacions Certificat d'aprofitament per nivell. S'obtindrà el certificat del Servei Lingüístic una vegada aprovats els dos nivells.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

Pla de formació PDI 2019

Com utilitzar les xarxes socials per divulgar la ciència i la recerca

Dates

30 i 31 de gener

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

8 hores

Horari

Dia 30 de 16 a 20 hores i dia 31 de 10 a 14 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Javi Polinario

Certificat

Assistència
Objectius

Cada vegada és més important divulgar la ciència i comunicar els resultats de les recerques que es fan a la universitat perquè la societat conegui els continguts científics més actuals. Alhora, les eines de comunicació són bons recursos perquè els professors donin visibilitat als seus continguts docents portant-los més enllà de l’aula. En aquest curs es donaran les claus perquè els investigadors i els professors comuniquin amb èxit a través dels diversos mitjans de comunicació tradicionals i socials.

Objectius
-  Aconseguir que els investigadors sàpiguen divulgar la recerca que fan.
-  Ajudar els investigador a conèixer com funcionen els mitjans socials i com poden explotar les seves potencialitat.
-  Orientar els investigadors perquè puguin fer front a situacions reals de divulgació (xarxes socials, divulgació de continguts, blogs...)
-  Animar els investigadors a utilitzar les eines i serveis al seu abast per comunicar, de la millor manera possible, els resultats de les seves recerques.

Continguts

1.     INTRODUCCIÓ
·       Filosofia 2.0
·       Comunitat online
·       Per què divulgar
2.     XARXES SOCIALS I CIÈNCIA
·       Relació entre ciència i xarxes socials
·       Beneficis i inconvenients
3.     ESTRATÈGIA
·       Per al grup recerca o projecte
·       Per a un investigador (Marca personal)
4.     CONTINGUTS I MISSATGES
·       Adaptació
·       Formats
·       Accions especials
5.     GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS
·       Escoltar, compartir i interactuar
·       Calendari editorial
·       Organització i rutines
6.     BLOG
·       Potencialitats dels blogs
·       Redacció per a blog
·       Dinamitzar un blog
Metodologia Totes les hores del curs seran presencials, en les quals hi haurà continguts teòrics i realització d’exercicis (que es faran en la mateixa aula) per posar en pràctica les explicacions que es donin. No es preveu, a menys que sigui imprescindible, cap prova o examen avaluador.
Observacions Els assistents hauràn de dur el seu portàtil

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html