+34 971259860

Pla de formació PDI 2017

CATALÀ C1

   

Dates

30 de gener a 28 de juny de 2017

Places

25

Modalitat

Presencial

Durada

120 hores. 80 presencials

Horari

Dilluns i dimecres de 15,30 a 17,30 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Jordi Amengual

Certificat

Aprofitament

Objectius

Assolir les competències que corresponent al nivell C1, segons el Marc Europeu Comú de Referència.

Competències

Comprendre una àmplia gamma de textos (orals i escrits) llargs i complexos, i reconèixer-ne el sentit implícit. Expressar-se oralment amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera molt evident paraules o expressions i emprar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Produir textos escrits clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

Continguts

Comprensió i expressió escrita: Descripcions; ressenyes; narracions; relats; textos predictius, instructius, explicatius, expositius i argumentatius; la carta formal; el correu electrònic; l’article d’opinió.

  • Comprensió i expressió oral: Descripcions; relats; expressió d’opinions; diàlegs; lectura en veu alta; l’exposició oral.
  • Ortografia: La vocal neutra. El so [u] en posició àtona. Trobaments vocàlics. Accentuació. La dièresi. L’apòstrof. Escriptura de b i v. Ortografia de la essa sonora i sorda. Escriptura de la essa sorda i la essa sonora. Vibrants (r, rr). Escriptura de la l, ll, l·l. Escriptura de b-p, d-t i g-c. Escriptura de j-g, tj-tg, ix-x, x-tx i ig. Escriptura de m, n i mp.
  • Morfosintaxi: Determinants. Substantius. Adjectius. Verbs: perífrasis; ser i estar; formes velaritzades; temps composts i correspondències verbals; formes no personals; interferències entre la segona i la tercera conjugació. Construccions amb valor neutre. Oració simple i oració composta. Oracions de relatiu i pronoms relatius. Enllaços. Pronoms febles. Canvi i caiguda de preposicions.
  • Lèxic: Derivació. Composició. Comparació: metàfora, sentits figurats, frases fetes, refranys. Convencions gràfiques. Sinonímia. Antonímia. Precisió lèxica. Polisèmia i homonímia. Reculls lèxics: els diccionaris. Lèxic característic de les varietats generacionals i històriques. Interferències.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

Esdeveniments

Març 2019
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31