+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

 

Convocatòria extraordinària d’ajudes a la recerca.

Preparació, execució i transferència de coneixements

(convocatòria 2020)

 

Resolució convocatòria 2020

 

 

Presentació

L’Institut de Recerca i Innovació Educativa és coneixedor de la tasca important dels grups de recerca consolidats que el conformen i de la necessitat de donar-hi suport. A més, i amb l’objectiu d’impulsar l’activitat investigadora, vol refermar la tasca de la institució com a entitat única que treballa de manera coordinada per a la millora del sistema educatiu de les Illes Balears.

És per això que proposa una convocatòria extraordinària d’ajudes a la recerca, destinada a donar suport als grups de recerca consolidats per a la sol·licitud de projectes nacionals i internacionals, per a la incorporació i/o impuls de xarxes de treball i, també, per a la transferència o publicació dels resultats de les seves investigacions.

Condicions

 • La quantitat total de la convocatòria és de 7.000 euros per al conjunt de les ajudes.
 • S’hi podran presentar els grups de recerca consolidats adscrits a l’IRIE.
 • Cada grup podrà accedir a un màxim de dues ajudes.
 • Les accions que podran rebre l’ajuda econòmica són:

1. Preparació de projectes per a convocatòries competitives estatals o autonòmiques a presentar a través de l'IRIE: viatges per a reunions científiques preparatòries.

2. Despeses derivades de l’execució de projectes competitius ja concedits i presentats a través de l’IRIE: viatges, fotocòpies, material informàtic, assessorament metodològic, etc. També es podrà completar l’ajuda econòmica que, eventualment, no quedés coberta en el finançament del projecte atorgat.

3. Transferència de coneixement en projectes realitzats a través de l’IRIE i acabats durant l’any 2020: traduccions, cofinançament per a publicacions científiques, cofinançament per a publicació de materials, etc.

 • En tots els casos les propostes s’hauran de justificar, amb la concreció d’objectius, durada (si es tracta de desplaçaments) i pressupost.
 • La data límit per a imputar despeses a aquesta convocatòria d’ajudes és el 30 de setembre de 2021.

Com soŀlicitar els ajuts

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la publicació a la pàgina web de l’IRIE fins al dia 22 de desembre de 2020 inclòs. La soŀlicitud es formalitzarà en dues passes:

 • Emplenar el següent formulari.
 • Descarregar, emplenar i enviar en suport paper a l'IRIE el "Document de sol·licitud" que trobareu al final del mateix formulari. És important que tant el responsable de la sol·licitud com l'Investigador o Investigadora Principal del grup de recerca signin aquest document per tal que tingui validesa.

La soŀlicitud tramesa ha de constar dels apartats següents:

 • Títol de la proposta i concreció de les activitats a realitzar
 • Previsió de calendari
 • Previsió de despeses
 • Relació dels investigadors que hi prendran part

Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de soŀlicitud, la persona de contacte és Aina Dols (telèfon 971 17 24 80 i adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).

Avaluació i selecció de soŀlicituds

Una comissió, integrada pel vicerector d’Investigació i Postgrau; la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, ambdós membres del Consell Rector de l’IRIE, i el director de l’Oficina de Suport a la Recerca, avaluarà les sol·licituds i decidirà les ajudes en cada cas.

Atès el pressupost de l’acció concreta i la disponibilitat econòmica resultant del nombre total d’ajudes requerides, la comissió es reserva el dret d’ajustar les quantitats atorgades a cada projecte.

La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a la pàgina web de l’IRIE i es comunicarà per correu electrònic als sol·licitants.

En la resolució de les concessions es prioritzarà:

 • El grau d’adequació de la proposta a les finalitats i objectius de l’IRIE.
 • Les dificultats de finançament de la proposta.
 • La participació en la proposta d’altres grups o organismes de recerca.
 • L’impacte de les accions i dels resultats associats a la proposta.
 • La incorporació en la composició dels i de les  integrants de la dimensió de gènere en la recerca.

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris dels ajuts hauran d’acceptar-ne la concessió i complir amb els terminis i requisits establerts a la convocatòria.

Així mateix, es comprometen a fer constar en els materials promocionals, les investigacions o d’altres resultats vinculats a la concessió, que ha comptat amb el suport de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa i, en cas que sigui possible, incloure-hi la imatge institucional de l’IRIE.

La justificació documental de les despeses subvencionades es farà d’acord amb les disposicions de l’Acord Normatiu 11216 de dia 17 de desembre de 2014.

Si les activitats subvencionades no queden degudament justificades, les persones beneficiades es comprometen a retornar l’ajuda econòmica concedida.

L’IRIE es reserva el dret de demanar, en qualsevol moment del procediment, i en cas necessari, documentació suplementària.