+34 971259860

Convocatòria d'ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament

S'obri el termini de soŀlicitud de la convocatòria 2017-2019.

OrganitzaGovern de les Illes Balears - Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Poden ser objecte dels ajuts els tipus d'actuacions o línies de finançament següents:

Línia A: actuacions de preparació de propostes per a la participació d'equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa «Horitzó 2020».

Línia B: accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca. Es preveu finançar tant actuacions concretes en el marc de programes nacionals o internacionals com qualssevol altres que, per raó de la temàtica o l''oportunitat, contribueixin a millorar el desenvolupament dels objectius de l'estratègia d'especialització inteŀligent en recerca i innovació de les Illes Balears (RIS3 versió actualitzada) o del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017. Cal remarcar la necessitat que siguin actuacions concretes; en aquesta línia, no s'accepten propostes de grans dimensions i abast científic, pròpies dels projectes de recerca.

Línia C: actuacions de coŀlaboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.). S'hi inclouen totes les actuacions que tenguin com a finalitat coŀlaborar i intercanviar coneixements entre els grups de recerca del sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears, i fomentar l'inici de noves actuacions concertades amb grups de distintes institucions de les Illes Balears o amb grups de recerca de fora de les Illes Balears.

Línia D: activitats de difusió i explotació dels resultats de l'R+D+I, com ara publicacions de resultats en revistes científiques, publicacions en llibres, difusió dels resultats en premsa, etc. En queden exclosos el desplaçament i l'assistència a fires, les patents, la publicitat de tecnologia i altres actuacions que tenguin l'objectiu de millorar la venda i la comercialització d'un producte o una tecnologia.

Línia E: actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca, així com de documents electrònics (pàgines, portals) capaços de contenir text, so, vídeo, programes, enllaços, imatges, etc.

Línia F: organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica


Les temàtiques de les accions especials han d'estar integrades principalment en alguna de les iniciatives previstes en la RIS3 de Balears (versió actualitzada). Així mateix, també tenen cabuda les accions que per la seva temàtica coincideixin amb les àrees temàtiques del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017

La subvenció màxima que es pot atorgar a cada acció especial és de 25.000 euros.

En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'una ajuda per acció ni per responsable de projecte.
 

Termini: del 8 de maig de 2017 a l'1 de juny de 2019. 

Per tal d'obtenir la firma de la representant legal i presentar la soŀlicitud, les soŀlicituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores de dia 28 de maig de 2019. 

IMPORTANT: Consultau la "Guia de presentació de soŀlicituds" si estau interessats en presentar una soŀlicitud.

Més informació