+34 971 25 98 60

 

Pla de formació PDI 2019

Bones pràctiques a la UIB en matèria de protecció de dades (I)

Dates

8 d'abril

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

2 hores

Horari

De 16 a 18 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Catalina Pou

Certificat

Assistència

Prerequisit/s No en té
Objectius

Conèixer les obligacions de la UIB i del seu personal en relació amb la protecció de dades de caràcter personal.

Conèixer els drets dels ciutadans.

Conèixer el procediment que ha de seguir pel personal que recull i/o maneja dades de caràcter personal.

Adquirir bones pràctiques en el lloc de treball en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Conèixer el procediment per donar d’alta un fitxer al Registre d’activitats del tractament.

Continguts

Novetats introduides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades.

Instruccions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

(AEPD).

Garantia i exercici dels drets prevists a la normativa.

Mesures de seguretat.

Catàleg de funcions i obligacions del personal de la UIB.
Observacions No en té

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html