+34 971259860

ANECA. Nous Principis i Directrius d’avaluació de la investigació

L’Agència Nacional para la Evaluación de la Calidad y Acreditación ha donat a conèixer els principis generals i les directrius que proposarà per al desenvolupament dels criteris d’avaluació de la recerca.

La revisió no suposarà un gir radical en el procés d’avaluació i els canvis s’aniran aplicant de forma gradual.

Què.- El passat 1 d’octubre, en el decurs de les #ConversacionesConANECA, la directora de l’agència, Mercedes Siles Molina, va donar a conèixer els principis generals i les orientacions que han de servir de referència per al desenvolupament dels criteris d’avaluació de la recerca.

Quan.- Es pretén que els criteris definitius es donin a conèixer abans de final de 2021, quan s’hagin adaptat a les especificitats de cada camp científic.

Com.- Els principis generals i les directrius s’han elaborat a partir de l’experiència del treball dels comitès i de les comissions de l’ANECA, les aportacions dels grups de treball que l’Agència ha constituït per analitzar aspectes relacionats amb l’avaluació de la recerca i, també, d’informes externs, encarregats per a tenir un major coneixement de la situació.

Per què?L’actualització dels criteris permetrà incrementar l’objectivitat i la transparència en l’avaluació, fet que suposarà la millora contínua en els processos d’acreditació i avaluació del personal docent i investigador de les institucions d’ensenyament superior.

Novetats

Com a novetats, entre d’altres, aquesta revisió dels criteris preveu introduir per primera vegada:

·       Referències a la multidisciplinarietat

·       Indicadors per a validar la qualitat de les aportacions, i no només el suport de publicació

·       Recomanacions per a la valoració d’accions vinculades a l’avanç de la ciència oberta

·       Indicadors d’avaluació de la producció científica que no se centrin únicament en valoracions quantitatives o en l’ús exclusiu del factor d’impacte de les revistes

L’Aneca preveu, en una segona fase, actualitzar els criteris dels tres programes que mantenen:

·       PEP, per a personal laboral (PAD, PCD i PUP)

·       Academia, per a funcionariat, que inclou titularitat i càtedra, i

·       Sexennis, que avalua l’acompliment investigador, i en la convocatòria pilot de 2018, l’acompliment pel que fa a la transferència.

La directora de l’ANECA, al llarg de la sessió, va explicar totes les accions duites a terme per l’Agència d’ençà del febrer de 2020, que han de revertir en uns criteris objectius, transparents, transversals, flexibles i adaptats als canvis continus de la recerca.

Principis (P)

Aquests són els nou principis que guien el procés d’actualització del desenvolupament dels criteris d’avaluació de la recerca. Els mateixos principis s’aplicaran de forma transversal als programes d’acreditació de persones (PEP i ACADEMIA) i d’avaluació de l’activitat investigadora (sexennis).

P1.- Promoure la qualitat en la recerca, més que no la quantitat.

P2.- Dotar els criteris d’estabilitat, sense perdre la necessària adaptació a l’evolució del criteri científic.

P3.- En trajectòries acadèmiques llargues, limitar el perjudici que pugui produir la introducció dels canvis. Aquests canvis són necessaris per poder respondre a l’evolució del context.

P4.- Garantir la transparència i facilitar l’autoavaluació.

P5.- Incorporar la integritat acadèmica en els processos d’avaluació.

P6.- Incorporar mesures que ajudin a avançar en la igualtat efectiva i en la inclusió social.

P7.- Complementar l’índex d’impacte de les revistes com a únic indicador de qualitat amb altres indicadors bibliomètrics i qualitatius.

P8.- Incorporar mecanismes per identificar i potenciar la multidisciplinarietat i la ciència col·laborativa i en xarxa.

P9.- Incorporar elements de ciència oberta a l’estratègia europea i espanyola.

Directrius (D)

Aquestes són les directrius que seguiran els comitès i les comissions per a redactar les propostes d’actualització dels criteris d’avaluació de la recerca.

Els requisits concrets que hauran de complir les contribucions seran valorats per cada comissió i cada comitè, en funció de l’objectiu del programa d’avaluació i de la tradició i usos científics de cada camp.

Directrius generals

D1.- Es detallaran les condicions per aconseguir els mèrits.

D2.- Es tendran en compte la regularitat i la continuïtat en l’activitat.

D3.- Les publicacions han de suposar una contribució real al progrés del coneixement.

D4.- Només s’accepten les aportacions a congressos publicades com a proceedings quan així s’extableixi específicament.

D5.- S’elimina el requisit d’aportar mèrits en els darrers deu anys i podran ser considerades aportacions generades en les etapes prèvies a la generalització de la indexació.

D6.- Es detallarà la consideració de les autories.

D7.- No serà imprescindible que totes les publicacions siguin exclusivament de l’àmbit de la comissió o el comitè, encara que es podrà exigir una aportació rellevant en l’àmbit específic.

Estàndards i indicadors per a l’avaluació quantitativa

D8.- Els indicadors de qualitat que s’emprin es referiran a l’any de la publicació o al millor d’una finestra centrada de cinc anys.

D9.- Per regla general, el nivell adjudicat a un article podrà seguir sent el derivat del factor d’impacte de la revista o les mesures com a quartils o tercils que s’usin habitualment a cada camp.

D10.- Les comissions i els comitès podran complementar l’índex d’impacte de les revistes amb altres mesures i indicadors de qualitat.

D11.- Les comissions i els comitès podran incorporar indicadors de qualitat dels treballs avaluats.

D12.- Els indicadors de qualitat dels llibres prendran com a referència l’SPI o els rellevants en cada àmbit.

Estàndards i indicadors per a l’avaluació qualitativa

D13.- Es recomana que tant les aportacions dels sexennis com les quatre aprotacions rellevants d’ACADEMIA estiguin dipositades en un repositori amb Green Open Access, com els repositoris institucionals de què disposen les universitats.

D14.- Quan calgui realitzar una avaluació qualitativa detallada de l’aportació (sexenni, quatre aportacions rellevants d’ACADEMIA), els comitès i comissions inclouran orientacions sobre les qüestions a valorar.

Mèrits d’especial rellevància

D15.- Les comissions i els comitès detallaran el nombre i les condicions de les tesis dirigides perquè siguin computades com a mèrits avaluables.

D16.- Quan els comitès i les comissions valorin tot tipus d’estades internacionals, hauran de donar més valor a les estades amb indicadors de qualitat que es detallaran.

D17.- Es considerarà la col·laboració internacional sostinguda i estable amb centres de recerca i/o personal investigador estranger.

D18.- Quan es valori  com a mèrit l’actuació com a editor convidat o editora convidada d’un número especial d’una revista, caldrà detallar les condicions mínimes de qualitat que ha de reunir.

D19.- Es valoraran les publicacions de molt elevada qualitat com a mèrit destacable.

D20.- Es podrà valorar l’obertura de dades vincuklades a una publicació dins la revista.

Accés a la presentació


 

L'Institut d'Estudis Catalans obre la convocatòria 2022 al Premi Carme Karr, d'Investigació i assaig, i al Premi Salvador Giner, de tesis doctorals.

Ambdós premis estan dotats amb 4.000 euros i tenen per objectiu promoure i distingir la realització d'obres de recerca i tesis doctorals en llengua catalana sobre temes dels àmbits de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS): comunicació, antropologia, dret, economia, filosofia, geografia, demografia, pedagogia, psicologia, sociologia i ciència política.

Termini d'admissió de candidatures: fins al 3 de desembre de 2021, a les 13 hores.

 

«El juego como propuesta educativa: el Kindergarten y sus dones»

Conferència en línia, a càrrec de la Dra. María José Martínez Ruiz-Funés

Dilluns, 18 d'octubre de 2021, a les 8 hores. https://uibuniversitat.zoom.us/j/89021223970

Dijous, 21 d'octubre de 2021, a les 15 hores. https://uibuniversitat.zoom.us/j/87169360626

Activitat organitzada pel Grup d'Estudis d'Història de l'Educació (GEDHE) de l'IRIE, en el marc del projecte "Elaboració de jocs i materials didàctics en base al pensament contemporani: una proposta per apropar teoria i pràctica en la formació inicial dels mestres d'infantil i mestres en exercici"