+34 971 25 98 60

L’adscripció dels grups de recerca es durà a terme seguint els procediments marcats pel Reglament de l’IRIE, l’AN 12843 del dia 24 de juliol de 2018 pel qual s’aprova la normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 468, de 21 de setembre de 2018) o la normativa vigent.
Al llarg de l’últim trimestre de cada any natural, l’IRIE obrirà un termini de sol·licitud per a l’adscripció de grups de recerca en les diferents categories. Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini no es tindran en compte.
El Consell de l’IRIE emetrà l’informe pertinent relatiu a qualsevol adscripció que es sol·liciti.


REGLAMENT INTERN SOBRE ELS REQUISITS DELS GRUPS DE RECERCA DE L'INSTITUT DE RECERCA I INNOVACIÓ EDUCATIVA (IRIE)

I. Grups de recerca consolidats

1. Els grups de recerca consolidats representen el nucli i el fonament de les línies d’investigació que es desenvolupen a l’IRIE i, com a tals, són prioritaris en la presa de decisions sobre els recursos i les polítiques de l’Institut.

2. Tindran la consideració de grup de recerca consolidats aquells que compleixin les següents condicions:

• Disposar d’un mínim de dos membres a més de l'investigador principal.
• Disposar d’una mitjana de trams de recerca (sexennis) igual o superior a dos, segons la fórmula suma de sexennis dels membres / nombre de membres del grup i/o que tots els membres tinguin un sexenni de recerca i l'Investigador principal dos.
• Disposar de trams de recerca (sexennis) vius.
• Acreditar haver dut a terme durant els últims sis anys:
o una activitat investigadora destacada (publicacions d’impacte, projectes, participacions en reunions científiques, etc.);
o haver dut a terme activitats de formació d’investigadors o investigadores (tesis doctorals, treballs de final de màster, etc.);
o haver realitzat accions de transferència del coneixement o de divulgació de la recerca.

3. Els grups de recerca i, en conseqüència, els seus integrants es comprometen a:

• Participar de forma activa en la recerca que es desenvolupi a l’IRIE.
• Mantenir actualitzat el currículum a l’aplicatiu GREC.
• Fer esment a la participació a l’IRIE o, si és possible, incorporar el seu logotip en totes aquelles activitats de recerca i transferència que realitzin i que estiguin relacionades amb l’Institut.

II. Grups de recerca associats

1. Els grups de recerca associats representen la recerca emergent, transferència i innovació i estan formats per equips que, donats els seus integrants no tenen la possibilitat d’assolir els requisits per a poder constituir-se com a grup consolidat.

2. Podran assolir la categoria d’associats els grups destinats a cobrir alguna de les mancances en la transferència, innovació o la investigació de l’IRIE.

3. Aquests grups de recerca s’hauran d’associar a un grup de recerca consolidat, i/o a la direcció de l'institut que serà el responsable de vetllar per a que compleixin aquests requisits.


III. De l’adscripció de membres als grups de recerca consolidats

1. Durant darrer trimestre de cada any natural, l’IRIE obrirà un període per a la modificació de la composició dels grups de recerca consolidats i informarà las Investigadors o Investigadores Principals, que seran els responsables de presentar la sol·licitud i presentar les fitxes amb la informació actualitzada dels seus integrants i de les persones proposades per a l’adscripció.

2. Les adscripcions dels membres als grups de recerca consolidats de l’IRIE han de ser aprovades pel Consell de l’Institut, que trametrà la proposta al Consell Rector per a la seva aprovació i a la Comissió d’Investigació de la UIB o a l’òrgan corresponent per a la seva avaluació.

3. L’adscripció de membres als grups de recerca consolidats de l’IRIE es pot dur a terme en dues categories:

a. Membre. L’adscripció en qualitat de membre implica la participació plena en les tasques i línies de recerca dels grups consolidats i de l’IRIE. Podran assolir aquesta categoria tots aquells investigadors i investigadores que considerin adients els grups de recerca, amb dues condicions:

• que la mitjana de sexennis de tots els membres no sigui inferior a 2, segons la fórmula suma de sexennis dels membres / nombre de membres del grup; o que tots els membres de l'equip tinguin un mínim d'un sexenni de recerca i el seu investigador principal dos.
• que l’investigador o investigadora proposat no pertanyi a cap altre institut de recerca.

b. Col·laborador. L’adscripció en qualitat de col·laborador implica la participació parcial en les tasques i línies de recerca dels grups consolidats i de l’IRIE i per tant només forma part en el grup en la mesura que col·labora amb els seus membres. Podran assolir aquesta categoria tots aquells investigadors i investigadores que considerin adients els grups de recerca, amb la condició de disposar del títol de doctor, i mentre es mantingui la col·laboració amb els membres.

c. Col·laborador en formació. L’adscripció en qualitat de col·laborador implica la participació parcial en les tasques i línies de recerca dels grups consolidats i de l’IRIE. Podran assolir aquesta categoria tots aquells investigadors i investigadores que considerin adients els grups de recerca i que, tot i no disposar del títol de doctor, estiguin inscrits en un programa de doctorat.

3. L’IRIE revisarà anualment que es compleixin les condicions de cadascuna de les tipologies d’adscripció. Si, degut a un canvi en les condicions amb les quals fou acceptat de l’investigador o investigadora adscrit, l’IRIE donarà el termini d’un mes al grup de recerca per tal que corregeixi la situació. En cas que, passat aquest termini, es continuïn incomplint les condicions, es procedirà a la tramitació de la desadscripció seguint els procediments establerts a la normativa vigent.

IV. Dels grups de recerca associats

1. Es considera grup de recerca associat aquell que no compleix els requisits per estar adscrit a l'institut, però desenvolupi tasques de recerca, transferència o innovació educativa que es puguin consignar en una memòria anual que serà avaluada per una comissió de l'IRIE.