+34 971259860

Consell Rector

{tab=Descripció}

El Consell Rector estarà format pel Rector/per la Rectora i quatre representants de la UIB; el conseller/la consellera d'Educació i Universitat i tres representants de la Conselleria d'Educació i Universitat (CEU); una persona representant de la conselleria amb competència específica en recerca i desenvolupament i el director/la directora de l’IRIE, que actua com a secretari, amb veu però sense vot.


Són funcions del Consell Rector:

 1. Ratificar els convenis que l’IRIE pugui subscriure
 2. Aprovar el pressupost i els comptes anuals de l’IRIE, presentats a proposta del director
 3. Aprovar els objectius i el programa anual d’activitats de l'Institut
 4. Aprovar-ne la memòria anual
 5. Proposar al Rector de la UIB el nomenament i el relleu del director/de la directora, el subdirector/la subdirectora i el secretari/la secretària, d’acord amb la normativa que vigeix
 6. Ratificar els criteris relatius a la dinàmica de constitució de les àrees i els grups de recerca i al reconeixement de la condició personals investigador de l’IRIE
 7. Aprovar el reglament de l’Institut, d’acord amb la proposta del Consell de l’Institut
 8. Aprovar l’adscripció o el cessament d'investigadors/investigadores i grups d’investigadors/es proposats pel Consell de l’Institut. Per a això, és necessària la majoria absoluta del Consell Rector
 9. Avaluar periòdicament les activitats d’investigació i docents de l’IRIE, a través de l’ajuda d’auditories externes, i aplicar-ne les recomanacions quan es consideri oportú
 10. Les que els estatuts de la Universitat assignen al consell dels instituts universitaris, quan aquest sigui aplicable.
 11. Tota la resta de qüestions i incidències que afectin el funcionament de l’IRIE.

{tab=Composició}

Institució Membre
Universitat de les Illes Balears Llorenç Huguet
Rector –membre nat–
Jaume Carot
Vicerector d'Investigació i Postgrau
Dolors Forteza
Vicerectora de Docència
Joana Maria Seguí
Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta
Miquel F. Oliver
Director de l'IRIE
Conselleria d'Educació i Universitat Martí X. March
Conseller –membre nat–
Fco. Javier Gálvez
Secretari general de la CEiU
Juan José Montaño
Director general de Política Universitària i d'Ensenyament
Superior
Olga Uría
Cap del Servei d'Universitat de la Direcció General de
Política Universitària i d'Ensenyament Superior
Conselleria d'Innovació, Recerca i
Turisme
Bàrbara Terrasa Pont
Cap del Servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic
IRIE Jesús Salinas
Director –membre nat–
Secretari del Consell Rector

{tab=Calendari}

Calendari de les sessions ordinàries del consell Rector
 • Divendres, dia 15 d'abril de 2016
 • Dilluns, dia 18 de juliol de 2016 (extraordinària)

 

{tab=Convocatòries}

{tab=Actes}

 

Torna als òrgans de Govern

Contacte

Edifici Sa Riera (1er pis)
C/ Miquel dels Sants Oliver, 2
Telèfon: 971 259860
Fax: 971 172401
irie@recercaeducativa.org irie@uib.cat

Esdeveniments

Gener 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31