+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

 

 

L’IRIE és un institut de recerca i innovació educativa en els camps de l’educació i la formació. Fou creat l’any 2015, a través de l’Acord Executiu 11458, de 28 de juliol, en el context de la transformació de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UIB en institut de recerca. Es regeix per l’Acord Normatiu 13022, de dia 08 de març de 2019, pel qual s’aprova i es fa públic el seu reglament que, a l’article 6, estableix com a finalitats:

 1. L’IRIE es dedicarà a la recerca científica de qualitat en l’àmbit de l’educació i de la formació dels docents, aportarà serveis de desenvolupament (transferència de coneixement) i també durà a terme activitats docents de tercer cicle universitari, cursos de postgrau i cursos de formació específica. Un dels objectius principals és la promoció de mecanismes per millorar la qualitat i l’excel·lència educatives.
 2. Per complir les finalitats previstes, l’IRIE desenvoluparà les activitats següents:
  1. Impulsar, organitzar i coordinar, en l’àmbit propi de l’Institut, la recerca en educació, especialment relacionada amb les necessitats i els problemes del sistema educatiu i formatiu, amb la finalitat de millorar-ne el coneixement i millorar la qualitat de la pràctica als centres i a la resta d’entitats i institucions que desenvolupen funcions educatives i formatives.
  2. Planificar, organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i postgrau en qualsevol dels àmbits que afecten l’educació i la formació dels docents.
  3. Impulsar el desenvolupament científic, tècnic, social i cultural de tots aquells sectors i elements que formen part de l’àmbit de l’educació.
  4. Assessorar tècnicament el Govern de les Illes Balears (GOIB), la conselleria amb competències específiques en educació i els professionals de tots els sectors relacionats amb l’educació i la formació en la innovació organitzativa, metodològica i curricular, i en tots els temes relacionats amb les línies de recerca dels grups de l’IRIE.
  5. Col·laborar amb els òrgans de la UIB i amb les facultats i escoles, els departaments i altres instituts de la Universitat, i també amb les entitats púbiques o privades amb les quals es concertin prestacions de serveis en matèria d’educació i formació dels docents.
  6. Reconèixer i difondre, en l’àmbit de la comunitat científica i del sistema educatiu i en tots els sectors relacionats amb l’educació i la formació (tant formal com no formal), la tasca en investigació dels grups de recerca educativa de l’Institut.
  7. Facilitar mitjans i recursos de suport als grups de recerca que integren l’IRIE per desenvolupar la recerca en l’àmbit de l’educació.
  8. Establir contractes dels prevists a l’article 83 de la LOU, amb submissió a les previsions de la Universitat pel que fa a la transferència dels resultats de la investigació i a la destinació dels béns i recursos obtinguts.
  9. Relacionar i coordinar l’activitat en investigació amb la d'entitats anàlogues, estatals i estrangeres, i participar en projectes de recerca i programes d’activitats conjuntes.
  10. Promoure la captació de recursos públics i privats, per tal d’obtenir mitjans complementaris a les possibles aportacions de les institucions que participin en el funcionament i les tasques de l’Institut.
  11. Qualsevol altra activitat que tingui per objecte fonamental complir les finalitats fundacionals de l’IRIE, del seu reglament i dels Estatuts de la UIB.

L’IRIE s’estructura a partir de quatre àrees de recerca:

 1. Didàctica i organització escolar, àrea formada per un total de tres grups de recerca consolidats: 4MAC - Recerca turística i educativa; Educació i Ciutadania; i Grup d'Infància, Tecnologia, Educació i Diversitat.
 2. Didàctiques específiques, que inclou quatre grups de recerca consolidats: Ciència, Tecnologia i Societat. Didàctica de la ciència; Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani; Grup d'investigació en llengües, literatures i aprenentatge; i Grup d'investigació en ciències de l'activitat física i l'esport.
 3. Psicologia Social, evolutiva i de l’educació, format per dos grups de recerca consolidats: Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge; i Estudis de Gènere.
 4. Teoria i història de l’educació, àrea conformada per dos grups de recerca consolidats: Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social; i Grup d'Estudis d'Història de l'Educació.
   

A part dels grups de recerca consolidats que es distribueixen en aquestes quatre àrees, l’IRIE inclou també una sèrie de grups de recerca associats –grups emergents que es troben en procés de consolidació i que depenen dels grups consolidats– i, també, per investigadors i investigadores individuals. A tots aquests grups, l’IRIE ofereix un Servei d’Assessorament a la Recerca (SAR).

Així mateix, l’IRIE dóna especial importància a la transferència de coneixement i al treball directe amb els centres educatius i les associacions o entitats vinculades a l’àmbit de l’educació a les Illes Balears. Ofereix tant als centres com al professorat un seguit d’activitats de formació, que tenen com a finalitat la innovació contínua en el marc del sistema educatiu.


Missió i Visió

La declaració de la missió de l'IRIE pretén explicitar l'essència de la institució per als seus membres i també per a la societat. En aquest sentit, la missió recull la raó de ser de la institució i els principis que han de guiar els seus membres.

La visió presenta la situació «ideal» a la qual pretén arribar mitjançant el conjunt d'objectius i estratègies que s'incorporen. Reflecteix la manifestació de l'èxit de la institució.

El nostre propòsit és tenir una visió consensuada de l'Institut i un pla per implementar i aconseguir aquesta visió. A través d'una planificació estratègica i una avaluació continuada de les actuacions previstes i desenvolupades, podrem renovar regularment la visió i reformular les estratègies necessàries per portar-la a terme.

De forma congruent amb aquest propòsit, s'expressen a continuació la missió i la visió de l'IRIE.


Missió

L'IRIE es dedica a la recerca científica i la innovació en els camps de l'educació i la formació, presta serveis de desenvolupament (transferència de coneixement) i també realitza activitats docents de tercer cicle universitari, cursos de postgrau i cursos de formació de curta durada en aquests mateixos àmbits. N'és un dels principals objectius  la promoció de mecanismes per a la millora de la qualitat i l'excel·lència educatives.

En la proposta del pla plurianual es fixen els eixos estratègics o d'actuació, entesos com aquelles activitats que es consideren clau per al complimient de la missió. Els objectius estratègics, estructurats en funció dels eixos, són les finalitats que s'han d'aconseguir per poder arribar a la visió de futur de la institució, en relació amb la recerca i la innovació educativa. Finalment, els objectius estratègics es concreten en objectius operatius, que són les actuacions generals orientades a aconseguir cadascun dels objectius estratègics.

 

Visió

D'acord amb la seva missió, l'IRIE aspira a convertir-se en un centre de referència en l'àmbit de la recerca i la innovació educativa, en el pla autonòmic, estatal i internacional. Així mateix, es pretén que l'Institut sigui reconegut com un centre de referència quant al potencial docent, formatiu i investigador.

L'Institut aspira a respondre oportunament a les exigències de l'entorn i actuar com a motor de la generació, promoció i difusió de coneixement. Al mateix temps, des de l'arrelament profund a la cultura de la nostra Universitat i del conjunt del sistema educatiu universitari i no universitari de les Illes Balears, treballa per al foment de la innovació i la translació ràpida i eficaç de resultats a les institucions educatives, amb especial incidència en la pràctica.

La voluntat de l'Institut és conjuminar una recerca de qualitat, que possibiliti una contribució acadèmica valuosa, amb una transferència propícia de coneixements, que asseguri un bon impacte per a la transformació social i, més concretament, del sistema educatiu. Per a això haurà de vincular la recerca, la formació i la innovació amb el quefer educatiu i, així, possibilitar que la comunitat educativa es constitueixi en un col·lectiu reflexiu, dinàmic i creatiu, atent a les noves necessitats que sorgeixin, compromès amb la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge, resolt a qüestionar les propostes educatives del sistema i a prendre decisions sobre la seva pertinència per a l'aprenentatge i el desenvolupament de la pròpia comunitat.

Per liderar propostes en l'àmbit de la recerca, la formació i la innovació educativa es requereix comptar amb personal amb una formació acadèmica adequada i amb recursos tecnològics avançats.

Contacte

Edifici Sa Riera (1er pis)
C/ Miquel dels Sants Oliver, 2, 07012 Palma, Spain
Telèfon: 971 25 98 60
Fax: 971 17 24 01
irie@uib.cat