+34 971 25 98 60

PROGRAMA ERASMUS+

El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus+ per al període del 2014-2020, i ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2014.

Aquest nou programa engloba totes les iniciatives europees d’educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa comprèn tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Erasmus+ integra els programes ja existents en el Programa d’Aprenentatge Permanent, i també els programes d’educació superior: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i el Programa de Joventut en Acció.

El nou programa se centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la Unió Europea, amb intenció internacionalitzadora i amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l’ocupabilitat dels estudiants, professorat i treballadors.

El programa Erasmus+ per a l’educació, formació, joventut i esport del 2014-2020 ha vist incrementat el seu pressupost, amb la intenció de complir els objectius següents:

-          Oferir oportunitats d’estudiar, formar-se i adquirir experiència laboral a l’estranger a més de quatre milions d’europeus.

-          Donar suport a l’associació d’organitzacions i institucions del món de l’educació, la formació i la joventut de diferents països, per fomentar la cooperació i la connexió entre l’educació i el món laboral i per abordar les carències que hi ha a Europa en aquest àmbit.

-          Donar suport als esforços de diferents països per modernitzar els sistemes educatius i de formació, i les polítiques en matèria de joventut.

-          Prestar ajuda per primera vegada al món de l’esport, amb l’objectiu de combatre el fet de manegar partits, el dopatge, la violència  i el racisme.

 

L’estructura del programa es basa en tres accions clau que són complementàries i es reforcen mútuament:

·         Acció clau 1: Mobilitat per motius d’aprenentatge del individus

Aquesta primera acció fa referència a:

-          La mobilitat delpersonal, en particular, per als mestres, professors, líders escolars i joves treballadors.

-          Mobilitat delsestudiants d'educació superior, la formació professional i la formació d'estudiants.

-           Títols de màster conjunts.

-           Mobilitatper a l'educació superior per als beneficiaris de la UE i de fora de la UE.

-          Intercanvisde voluntariat i joventut.

·         Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i les bones pràctiques

Aquesta acció se centra en el reforçament d’associacions innovadores entre institucions educatives i empreses. Inclou:

-          Lesaliances estratègiques entre l'educació / formació i les organitzacions de joves i altres actors rellevants.

-          Associacions a gran escala entre l’educació i els centres de formació i les empreses.

-          Aliances per al coneixement i aliances de competències sectorials.

-          Inclusió de plataformes e-Twinning.

-          Cooperació amb tercers països i especialment amb els països que són veïns dels que conformen el Programa E+.

·         Acció clau 3: Suport a la reforma de les politiques

 Aquesta acció vol promoure el diàleg polític entre el jovent i els responsables en la presa de decisions polítiques, i entre els països i organitzacions internacionals. Inclou:

-          Mètode obert de coordinació

-          Iniciatives potencials

-          Eines de reconeixement de la UE

-          Difusió i explotació dels resultats

-          El diàleg sobre polítiques amb parts interessades, els tercers països i les organitzacions internacionals.

A continuació es fa una breu presentació de la connexió entre el programa Erasmus+ i cada una de les etapes educatives: 1. Educació escolar, 2. Educació superior, 3. Educació i formació professional i 4. Educació d’adults.

  1. Educació escolar
    • Els objectius van bàsicament adreçats a reduir l’abandonament escolar prematur i a millorar l’assoliment de les competències bàsiques.
    • Les principals activitats que es poden desenvolupar en el marc d’Erasmus+ en educació escolar són:

-          Mobilitaten la formació per al personal de preescolar i escolar.

-          Aliances estratègiques per a la cooperació entre les escoles, les autoritats locals i regionals i altres sectors.

-          E-Twinning: Comunitat en línia que ofereix serveis als professors, alumnes i líders escolars, formadors de docents i estudiants de magisteri.

Cada una de les tres accions clau d’Erasmus+ es relacionen amb l’educació   escolar amb els següents objectius i activitats principals:

·         Acció 1. Mobilitat

-          Objectius: Reforçar les competències del personal del centre educatiu (TIC, idiomes, ...) i oferir oportunitats de desenvolupament professional a l’estranger.

-          Activitats principals: Aquelles activitats dirigides al desenvolupament professional comla participació en cursos o esdeveniments de formació a l’estranger, i període d’observació del treball a l’estranger en una escola d’un soci o bé en alguna organització rellevant en el camp de l’educació escolar.

·         Acció 2. Programa d’associacions estratègiques

-          Objectius: Desenvolupar, transferir i aplicar bones pràctiques innovadores mitjançant la cooperació entre escoles, institucions locals i regionals, entitats de formació del professorat i altres tipus d’organitzacions de diferents països.

-          Activitats principals: Totes aquelles activitats dirigides a la consecució dels objectius, com la cooperació intersectorial entre les escoles i altres organitzacions per reforçar les competències bàsiques, o la lluita contra la violència a les escoles; consorcis locals entre les autoritats locals i/o regionals i les escoles per millorar, per exemple, l'oferta educativa per als joves; els intercanvis de grups d'alumnes en els períodes d'estudi/formació dins d'un projecte destinat a reforçar, per exemple, les habilitats lingüístiques i el coneixement intercultural; eTwinning per als intercanvis en línia adreçat a professors/tallers en línia / per al desenvolupament professional dels docents, els estudiants de pedagogia, formadors de docents, la participació dels alumnes.

·         Acció 3. Suport a la reforma política

-          Objectius: Fomentar l'aprenentatge entre iguals entre els responsables polítics d'alt nivell, professionals, organitzacions participants, investigadors i altres grups d'interès, i promoure eldesenvolupament de les polítiques estatals i el diàleg europeu.

-          Activitats principals: Experimentaciótransnacional amb mesures polítiques innovadores i la transferència a altres sistemes.

  1. Educació Superior

·         Objectius:

-          Incrementar les habilitats/competències, aprofitarla capacitat dels alumnes i contribuir a la competitivitat de l'economia europea.

-          Millorarla qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge.

-          Posaren pràctica l'estratègia de modernització de l'educació superior als països del programa Erasmus i augmentar la capacitat dels països socis.

-          Agilitar ladimensió internacional a Erasmus+.

-          Suport al procés de Bolonya i al diàleg polític amb els països socis estratègics.

Cada una de les tres accions clau d’Erasmus+ es relacionen amb l’educació   escolar amb els següents objectius i activitats principals:

·         Acció 1. Mobilitat a l’educació superior

-          Objectius: Oferir mési millors oportunitats per augmentar les habilitats i competències dels alumnes d'educació superior; atraure els millors talents des de l'estranger i oferir més i millors oportunitats per a una major qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge.

-          Activitats principals:

§  Mobilitatde crèdit, que inclou els períodes de pràctiques a l'estranger: la mobilitat per a estudis oberts als països socis en ambdues direccions (NOU).

§   Mobilitat de grau: Cursos de Màster conjunt, oferts per les universitats d'Europa i, en alguns casos, els països socis per atraure els millors estudiants de tot el món.

§  Garantiade préstec d'estudiant: per augmentar la mobilitat del Màster a Europa (NOU).

§  La missió de l’ensenyament: el desenvolupament de mètodes innovadors d'ensenyament, la mobilitat és oberta als països socis en els dos sentits (NOU).

§   Desenvolupament professional: per millorar les habilitats i competències, tant del personal acadèmic com no acadèmic, obert als països socis en ambdues direccions (NOU).

§   El personal convidat des de les empreses: per augmentar la pertinència dels plans d'estudi.

·         Acció 2. a) Programa d’associacions estratègiques

-          Objectius: Millorar la cooperació entreles institucions d’educació superior i amb els principals interessats (empreses, organismes d'investigació, els interlocutors socials, les autoritats locals/regionals, altres tècnics i o sectors juvenils) i  fomentar la qualitat i la innovació en l'educació superior.

-          Activitats principals: Implementació de nous plans d’estudis conjunts i programes d’estudis conjunts, mòduls comuns i programes intensius; cooperació basada en projectes amb empreses per estudiar casos de la vida real; aprofitament dels recursos educatius oberts, i l’aprenentatge col·laboratiu i personalitzat i integració de diferents modalitats d’estudi (distància, temps parcial i modulars).

     b) Programa aliances del coneixement

-          Objectius: Millorar la cooperació estructurada i de llarg termini entre les institucions d’educació superior i les empreses, per desenvolupar formes innovadores de produir i compartir coneixements en projectes que condueixen a resultats, sobretot en camps emergents.

-          Activitats principals: Totes les dirigides a aconseguir els objectius esmentats com, per exemple, el lliurament de nous plans d’estudis multidisciplinaris per respondre a les necessitats empresarials; l’estimulació de l’esperit empresarial i el pensament emprenedor dels estudiants, personal acadèmic i de l’empresa i el fet de facilitar l’intercanvi, el flux i la co-creació de coneixement entre institucions d’educació superior i les empreses.

·         Acció 3. Suport a la reforma política

-          Objectius: Donar suport al desenvolupament a la UE d'una política d’educació superior per a un impacte sistèmic superior.

-          Activitats principals: Modernització de l’agenda d’educació superior, suport al procés de Bolonya; reconeixement de les qualificacions (NARIC); diàleg sobre polítiques internacionals.

  1. Educació i Formació Professional

·         Objectius: Augmentar la capacitat d’ocupació i habilitats per a la vida dels estudiants de formació professional i contribuir a la competitivitat de l’economia europea; donar suport a la cooperació reforçada europea en matèria de FP (Comunitat de Bruges) i assegurar garantia de qualitat.

Cada una de les tres accions clau d’Erasmus+ es relacionen amb l’educació i formació professional amb els següents objectius i activitats principals:

·         Acció 1. Mobilitat FP

-          Objectiu: Augmentar les possibilitats de formació a l'estrangerdels alumnes de FP i proporcionar-los les habilitats necessàries per a la transició de l'educació i la formació per al treball.

-          Activitats principals: Pràctiques a l’estranger en una empresa en un altre lloc de treball (organització pública, ONG, etc), o en una escola de formació professional, amb períodes d'aprenentatge basat en el treball en una empresa; adquisició del coneixement de les pràctiques de treball iactualització deles habilitats pedagògiques dels professionals de formació professional (professors, formadors en l'empresa, també del personal no docent, per exemple, els líders de les institucions de formació, gestors, consellers d'orientació); pràctiques en una empresa o institució de formació o ensenyament; missió d’ensenyament a un centre associat i observació del treball en una institució d’ensenyament/formació.

·         Acció 2. a) Programa d’associacions estratègiques FP

-          Objectius: Fomentar la cooperació transnacionalentre els proveïdors d'EFP i les comunitats empresarials locals / regionals.

-          Activitats principals: Intercanvi de bones pràctiques i la innovació a FP, l’orientació i l’assessorament; desenvolupament i lliurament de nous materials i mètodes d'ensenyament i formació de l'EFP; la cooperació estructurada i de llarg termini entre els centres de formació professional amb les parts interessades (empreses privades, els interlocutors socials, les autoritats locals / regionals, organitzacions no governamentals) i la cooperació intersectorial per construir ponts i compartir el coneixement entre els diferents tècnics i els sectors juvenils.

b) Programa aliances de les habilitats sectorials

-          Objectius: Millorar lacapacitat de resposta dels sistemes d'EFP a les necessitats del mercat de treball en sectors específics, per contribuir a l'augment de la competitivitat econòmica del sector de què es tracti.

-          Activitats principals: Aquelles activitats destinades a la consecució dels objectius com, per exemple, el disseny i lliurament delsplans d'estudi, per respondre a les necessitats del mercat laboral i dels aprenentatges en els sectors econòmics; els projectes que fomenten l'aprenentatge basat en el treball i els projectes que facilitin el reconeixement de les qualificacions arreu de la Unió Europea.

·         Acció 3. Suport a la reforma política

-          Objectius: Donar suport al desenvolupament de les polítiques europees i donar resposta als objectius de les polítiques específiques per els ensenyaments de formació professional.

-          Activitats principals: Activitats d’aprenentatge entre iguals i d’aprenentatge mutu mitjançant grups de treball temàtics; estudis per millorar la qualitat i l’oferta d’aprenentatges (Aliança Europea per Aprenentatges) i suport a les eines de la UE, com són ECVET (Sistema de Crèdit Europeu per a la FP) i EQAVET (Garantia de Qualitat Europea a la formació professional).

4. Educació de persones adultes

·         Objectius:

-          Modernitzari millorar l'educació d'adults a través de la cooperació amb altres sectors.

-          Validar l'educació noformal / informal

-          Promoure sistemes d'orientació

-          Consolidar garanties de qualitat

·         Acció 1. Mobilitat

-          Objectius: Desenvolupar i ampliar els coneixements, habilitats i competències.

-         Activitats principals: Participació en cursos o esdeveniments de formació a l’estranger i període d’observació del treball/període d’observació a una escola d’adults o d’un altre sector rellevant per a l’organització a l’estranger.

·         Acció 2. Associacions estratègiques

-          Objectius: Proporcionar un ensenyament dequalitat i oportunitats d'aprenentatge per a adults i enriquir l'oferta d'aprenentatge dels proveïdors de l’Eeucació d’adults, enfocant sempre l’atenció en les competències bàsiques, la ciutadania activa i les competències clau per a l'ocupació.

-          Activitats principals: Es consideren, entre d’altres, bàsicament adreçades a la consecució del objectius activitats com la cooperació intersectorial per a l’intercanvi d’experiències i millors pràctiques entre les organitzacions; el desenvolupament i validació de nous plans d’estudis, metodologia nova i enfocaments pedagògics innovadors; projectes que incloguin l’adquisició de competències bàsiques, com alfabetització, càlcul, TIC... i provisió de noves oportunitats d’aprenentatge a la vida adulta; i la cooperació estratègica entre proveïdors d’educació d’adults i les autoritats locals i regionals.

·         Acció 3. Suport a la reforma política

-          Objectius: Contribuir al desenvolupament de les polítiques nacionals i al diàleg europeu sobre sistemes i pràctiques de l’educació d’adults.

-          Activitats principals: Reformesque doninsuport a la política estatals (per exemple, la construcció de xarxes i coalicions de grups interessats estatals); el suport a les campanyes de sensibilització que promouen els beneficis d'aprendre, tant per a les persones com per a l'economia i la societat; i la promoció d’activitats d'aprenentatge entre iguals entre els responsables polítics d'alt nivell, professionals, organitzacions pertinents, els investigadors i els grups d'interès.

 

Terminis per a la presentació de projectes per a la sol·licitud de beques Erasmus+

·        Tots els projectes relacionats amb l'acció clau 1 (Mobilitat a l’educació escolar, educació superior, educació i formació professional i educació de persones adultes) han de presentar les sol·licituds abans de les 12 h (migdia a Brussel·les) del dia 17 de març per a projectes que comencin a partir del dia 1 de juliol del mateix any. Els sol·licitants de graus de màster conjunts han de presentar sol·licituds abans del 27 de marçper a projectes que comencin entre el dia 1 d’agost i 31 d’octubre del mateix any. Per a mobilitat de les persones únicament en l’àmbit de la joventut i dels joves treballadorsels terminis, sempre fins a les 12 h (migdia a Brussel·les) són: 17 de març per a projectes que comencin entre el 17 de juny i el 31 de desembre del mateix any. El dia 30 d’abril per projectes que comencin entre el dia 1 d’agost del mateix any i el 28 de febrer de l’any següent. El dia 1 d’octubre per a projectes que comencin entre el dia 1 de gener i el 30 de setembre de l’any següent.

·         Tots els projectes relacionats amb l'acció clau 2 (Associacions estratègiques) han de presentar les sol·licituds abans de les 12 h (migdia a Brusseŀles) del dia 30 d’abril per a projectes que comencin entre el dia 1 de setembre del mateix any i el 28 de febrer de l’any següent, o abans de les 12 h (migdia a Brussel·les) del dia 1 d’octubre per a projectes que comencin entre el dia 1 de febrer i el 30 de setembre de l’any següent.

·         Tots els projectes relacionants amb l'acció clau 2 (Aliances del coneixement i aliances per a les competències sectorials) han de presentar les sol·licituds abans de les 12 h (migdia a Brussel·les) del dia 3 d’abrilper a projectes que no comencin abans del dia 1 de novembre del mateix any.

·         Els projectes de Diàlegs Estructurats (que promouen el diàleg entre els joves i els responsables de prendre decisions) relacionats amb l'acció clau 3 (Suport a la reforma política) han de presentar les soŀlicituds abans de les 12 h (migdia a Brusseŀles) del dia 30 d’abril per a projectes que comencin entre el dia 1 d’agost del mateix any i el 28 de febrer de l’any següent, o abans de les 12 h (migdia a Brusseŀles) del dia 1 d’octubre per als projectes que comencin entre el dia 1 de gener i el 30 de setembre de l’any següent.

Enllaços d’interès: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

Consultes i aclariments: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.