+34 971 25 98 60

 

 

PRÀCTIQUES INNOVADORES AL SISTEMA EDUCATIU I BONES PRÀCTIQUES DOCENTS

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ DE GRUP DE RECERCA I DEFINICIÓ DEL PROJECTE

 

Descripció i orientació

La present convocatòria s’emmarca dins del projecte de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de «realització d’un projecte de recerca amb la participació de la majoria de grups consolidats» i se centra en l’eix de recerca «Pràctiques innovadores al sistema educatiu i bones pràctiques dels docents». En aquest context, la convocatòria té com a finalitat la creació d’un grup de recerca en el qual hi participin membres o col·laboradors i col·laboradores dels diversos grups consolidats de l’Institut, que puguin dur endavant un estudi d’anàlisi i sistematització de les pràctiques educatives i organitzatives implementades a les Illes Balears, entorn de metodologies actives i el seu impacte en la disminució de l'abandonament escolar prematur i en el creixement de l'èxit escolar.


La necessitat d’impulsar millores en el sistema educatiu de les Illes Balears, assenyalada per multitud d'indicadors i informes, constitueix una preocupació general. Entitats i organitzacions educatives, socials, polítiques i ciutadanes promouen accions de diversa índole de cara a pal·liar aquesta situació. Aquests últims temps hem vist com la comunitat educativa ha generat una proposta de canvi del sistema educatiu de les Illes Balears i ha elaborat el Pacte per l’Educació de les Illes Balears (document Illes per un Pacte Educatiu i Línies estratègiques i propostes d'acció prioritàries); des de l’Administració també s’han generat propostes, ja que la Conselleria d'Educació i Universitat ha elaborat recentment el document Cap a l’èxit educatiu. Línies d’actuació 2015-2019. Document per al debat educatiu. Finalment, el professorat i el personal investigador que es dedica al món de l'educació també veu amb preocupació aquesta situació; una mostra d’aquest fet són els recents informes i recerques realitzades entorn d’aquesta temàtica: Informe IRIE: Anàlisi d’indicadors per a l’èxit educatiu a les Illes Balears (AIEE). Les bases del projecte (2015), Informe PAPE: La formació inicial del professorat d’Educació Infantil i Primària a les Illes Balears. Estat de la qüestió i propostes de millora.[UdMO1]

La finalitat d'aquestes accions és la d'augmentar l'equitat i incrementar l'èxit educatiu, fent-los extensibles a tots els ciutadans. El projecte que presenta l'IRIE ha de servir per aportar elements al debat que s'ha generat arreu del món, i també a les Illes Balears, al voltant de les causes dels signes d'esgotament que presenta el model escolar. Aquest projecte proporcionarà elements per a construir alternatives que ens permetin superar el model actual, excessivament burocratitzat i poc adaptable als casos específics, per tal de transitar cap a un altre sistema, basat en una concepció científica i humanista de l'educació, allunyada del mercantilisme que ha fet de la formació un producte comercialitzat, que pot ser comprat o venut.

Una de les prioritats per a la superació del paradigma escolar tradicional consisteix a superar la situació d'ensenyament preferentment basat en la transmissió de coneixements i també d'innovacions d'aula aïllades; per contra, proposem projectes col·lectius, que partint de contextos situats, locals i arrelats, creïn noves formes d'ensenyar, aprendre, avaluar i viure l'educació.

Per contribuir a la reflexió i a donar suport al procés de canvi un dels eixos del Projecte se centra en la millora de la docència en els centres, de manera que doni suport al procés creatiu i reflexiu que porta a processos d'innovació transformadora de la pràctica educativa en el centre.

Per això és necessari un canvi metodològic profund i sistemàtic en les pràctiques d'ensenyament. En sintonia amb aquests projectes, cal un enfocament d'aprenentatge que doni suport a cada alumne en el desenvolupament individual i social, l'assoliment d'habilitats per a l'aprenentatge al llarg de la vida, la creativitat i l'emprenedoria. D'aquests aspectes s'ocupa l’eix de recerca de Pràctiques innovadores al sistema educatiu i bones pràctiques dels docents.

 

Context en el qual es desenvoluparà la recerca

L’estudi està previst que es realitzi a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L’estudi se centra en una primera anàlisi global dels resultats dels centres educatius i en l’aprofundiment de les pràctiques educatives i organitzatives dels centres d’una zona reduïda del territori, que serveixi a mode de estudi pilot, per tal de, i en funció dels resultats obtinguts, poder donar continuïtat i extrapolar l’estudi a la resta del territori.

Així doncs, es pretén tenir una visió en matèria d’innovació educativa, del treball que fan els centres prioritàriament durant l’Educació Bàsica Obligatòria, i sense excloure, si així es considera necessari per al desenvolupament del projecte, la resta d’etapes.

 

Finalitat i objecte de la proposta

La finalitat del projecte consisteix a aportar coneixement i eines que puguin contribuir a l’èxit del sistema educatiu de Balears i, conseqüentment, a la disminució de l’abandonament i fracàs escolar.

Aquesta finalitat passa per la consecució dels objectius de coneixement següents:

a)    Identificar els centres educatius de les Illes Balears que mostren un alt nivell d’eficàcia. Es tracta de respondre a la qüestió següent: Quins són els centres educatius de Balears altament eficaços?

b)    Identificar les principals característiques d’aquests centres. És a dir: Quines són les característiques més destacables dels centres més eficaços?

c)     Identificar les pràctiques dels centres més eficaços. La qüestió a respondre és: Quines són les pràctiques didàctiques i/o organitzatives que identifiquen la personalitat d’aquests centres i quins, conseqüentment, són els fonaments del seu èxit?

 

Per altra banda, el projecte ha de preveure el següent objectiu, orientat a l’acció i a la difusió dels resultats:

-       Creació d’un repertori de bones pràctiques didacticoorganitzatives dels centres eficaços.

 

Execució

La present convocatòria fa referència a l’execució del projecte per a estudiar i analitzar les pràctiques educatives i organitzatives dels centres d’educació básica obligatòria de les Illes Balears.

S’ha de presentar un projecte global amb una durada de tres anys. Aquest projecte ha de tenir una temporalització per a cada un dels anys. L’investigador/ l’investigadora principal es compromet a enviar-ne cada any una memòria de seguiment, que s’avaluarà per poder donar-li continuïtat.

La proposta ha de presentar-se per anualitats i ha de ser coherent amb els objectius i tasques prevists per a cada any.

La primera anualitat estarà vinculada a la concessió del projecte. Les anualitats segona i tercera estaran condicionades a la presentació –i aprovació per part de l’IRIE– d’una memòria de seguiment, que s’haurà de lliurar en el termini exigit a tal efecte.

 

Resultats esperats

En acabar aquesta primera fase de l’estudi s’ha de presentar:

-       Una anàlisi de dades dels centres escolars per tal d’identificar els centres innovadors.

-       Un estudi i una anàlisi qualitativa que identifiqui les bones pràctiques que aquests centres realitzen.

 

Finançament i pressupost

Per a l’execució de l’estudi es compta amb un total de 15.000 euros (dividits en tres anualitats de 5.000 euros cada una), que s’han de distribuir de la manera següent:

 1. Cost de personal
  1. Direcció: 2%
  2. Personal investigador: 4%
  3. Personal de suport: 72%
 2. Costos directes
  1. Equip de tractament de dades: 5%
  2. Equipament informàtic: 4%
  3. Software: 5%
  4. Material fungible: 2%
  5. Viatges i dietes: 7%

 

Cofinançament del pressupost

Per a la realització d’aquest projecte està previst que, en funció de les quantitats disposades i de les necessitats d’execució del projecte, l’IRIE contribueixi a cofinançar les despeses.

 

Documentació administrativa, dates, plantilles que s’han de presentar

-       Formulari de sol·licitud del projecte

-       Memòria econòmica (annex 1)

-       CV abreujat dels i de les integrants del grup de recerca

 

Presentació i termini

El termini de presentació de sol·licituds és del dia 25 d’octubre al 9 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

 

Criteris de valoració del projecte

Una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, l’IRIE comprovarà que compleixen els requisits exigits per a admetre-les, com també que s’adeqüen a l'esperit als objectius de la convocatòria. Les propostes sols seran sotmeses a procés d'avaluació si superen aquesta comprovació. En cas d’errors formals o de manca d'algun document, l’IRIE podrà demanar a la persona sol·licitant que els esmeni, sempre que no afectin objectius ni el pla de treball del projecte.

Són requisits:

-       L’investigador / la investigadora principal ha de ser membre de la plantilla de la Universitat de les Illes Balears i d’un grup consolidat de l’IRIE.

-       La composició paritària de l’equip de treball. D’acord amb el compromís de l’IRIE i de la Universitat de les Illes Balears amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, es valorarà que els projectes presentats tinguin en compte la dimensió de gènere en la recerca. Per a l’avaluació dels projectes, la comissió tindrà en compte la Guia d’autoavaluació per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la investigació, disponible a la pàgina web de l’IRIE

Es tindrà en compte:

-       De l’equip d’investigació:

○      La participació de membres de diferents grups d’investigació que pertanyin a l’IRIE.

○      La incorporació de personal investigador extern de reconegut prestigi en l’àmbit de recerca.

○      La incorporació de professionals del sector educatiu dels propis centres innovadors, d’aplicació de metodologies actives i dels grups associats.

○      CV dels participants.

○      Experiència del grup de treball.

-       Del projecte:

○      Idoneïtat del projecte presentat amb l’eix 2 (Pràctiques innovadores al sistema educatiu i bones pràctiques docents) del projecte integrador de l’IRIE

○      Adequació al pressupost

○      Presentació de tota la documentació

○      Que la zona geogràfica escollida per a l’estudi pilot sigui adequada de cara a la futura generalització de l’estudi a la resta del territori de les Illes Balears

○      Que inclogui l’anàlisi les pràctiques educatives i organitzatives implementades a les Illes Balears al voltant de metodologies actives de forma global

○      Recollida i anàlisi de la informació basada en evidències

○      Èmfasi en la solució de problemes i la construcció de coneixement adreçat al disseny, desenvolupament i avaluació del procés educatiu

○      Col·laboració intensiva entre investigadors / investigadores i els professionals en pràctica

○      En totes les actuacions que es deriven d'aquest projecte es tindrà en compte la perspectiva de gènere com a eina transversal d'anàlisi

○      Totes les accions que es realitzin estaran dirigides a fer propostes de millora