+34 971 25 98 60

Els Grups de recerca que treballen la línia Tecnologia són:
 
Grup Línies de recerca
Educació i Ciutadania (EIC)

1.- Abandonament escolar, itineraris formatius i laborals i educació de segona oportunitat. Gènere, educació i treball   
2.- Integritat acadèmica (ciberplagi acadèmic i alfabetització informacional)  3.- Formació del Professorat   
4.- Educació intercultural: immigració, família i escola i Educació ambiental i interpretació del patrimoni
5. Usos Socials d’Internet per part dels menors i els joves

Ciència, tecnologiai societat. Didàctica de la ciència (CTS-DC) 1.- Naturalesa de la ciència i la tecnologia
2.- Pensament crític
3.- Medi natural i didàctica
Grup d'infància, tecnologia, educació i diversitat (GITED) 1.- Disseny, implementació i avaluació de programes educatius en les diferents etapes educatives
2.- Tecnologies digitals en els processos d'ensenyament-aprenentatge
3.- Equitat, educació inclusiva i atenció a la diversitat
4.- Innovació educativa i qualitat de l'educació