+34 971 25 98 60

Títol 

El patio escolar, una oportunidad para incrementar la actividad física y mejorar la convivencia

Autor

Maria Isabel Salas Sánchez

Programa de doctorat Doctorat en Educació
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Directors Dr. Josep Vidal Conti i Dr. Pere Palou Sampol
Data de defensa 15 de juliol de 2022
Resum

L’OMS recomana als infants i joves la realització d’un total de 60 minuts diaris d’activitat física moderada o vigorosa. Les sessions d’educació física en els centres són insuficients per arribar a aquestes recomanacions.

D’altra banda, la inactivitat física (agreujada per un augment de l’exposició d’hores de pantalla en els joves), juntament amb els nivells d’obesitat alarmants en els nostres joves, fa que el temps de pati sigui un aliat per assegurar els minuts diaris recomanats per a ells.

L’objectiu de la tesi és analitzar, orientar i intervenir en diversos factors relacionats amb el que succeeix en els minuts de pati, per millorar aspectes relacionats amb la salut i el benestar de l’alumnat.

Els principals factors que se’n deriven estan relacionats amb: la salut, les relacions socials, la desigualtat de gènere i el rendiment escolar.

Les conclusions són: I) hi ha instruments i orientacions concretes que ajuden els centres educatius a conèixer el que succeeix en el temps de pati per poder intervenir-hi des del punt de vista de la millora de la salut, II) diferents estudis analitzats indiquen que la majoria d’estratègies emprades tenen el potencial d’augmentar els nivells d’activitat física durant el temps de pati, III) una intervenció en el temps de pati pot millorar la convivència i reduir el nombre de conflictes, IV) les principals troballes incideixen en la intervenció en: les condicions de context, les disponibilitats d’equip de joc, la presència de l’adult-supervisor, les marques de jocs i en la quantitat d’equipament, i V) l’activitat física durant l’esbarjo pot augmentar a través d’una intervenció multicompetent: l’èxit depèn del compromís d’adults actius i solidaris i de les instal·lacions variades, connectades i ben ubicades.

Paraules clau

Pati, esbarjo, activitat física, salut