+34 971 25 98 60

 

Títol  Diseño e implementación de un modelo de formación para el desarrollo de la competencia digital docente en futuros maestros de la Universidad de la Guajira.
Autor

Alba Ruth Pinto Santos

Programa de doctorat Doctorat en Tecnologia Educativa
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Directors

Dra. Adolfina Pérez Garcías

Dra. Antònia Darder Mesquida
Data de defensa 30 de març de 2023
Resum La present recerca doctoral té com a propòsit central el disseny i la implementació d’un model de formació per al desenvolupament de la Competència Digital Docent (CDD) en futurs mestres de la Universidad de La Guajira. Pel que fa a la metodologia, es va assumir l’enfocament de la Investigació Basada en Disseny, que va possibilitar la preparació del disseny, la implementació i l’avaluació del model, a través de quatre fases de recerca i tres cicles de disseny. El marc poblacional objecte d’aquest estudi correspo a la comunitat educativa de la facultat de ciències d el’educació de la Universidad de la Guajira i els participants foren 218 estudiants, 131 docents, 11 directius docents i dos representants del sector empleador. Addicionlment, en la recerca documental, es va treballar amb un total de 102 articles publicats en revistes especialitzades. A més, es va comptar amb la participació d’11 experts per al procés de validació del Model Tecnològic Empoderat i Pedagògic (TEP). D’altra banda, per a cadascuna de les fases de l’estudi s’empraren diferents tècniques i instruments de recol·lecció de dades de tipus qualitatiu i quantitatiu.

Les troballes derivades de la fase documental varen permetre comprendre la naturalesa multidimensional de la CDD i evidenciaren un interès creixent per aquesta línia d’investigació, que es reflecteix en l’increment significatiu en les publicacions dels darrers deu anys. Alhora, la revisió sistemàtica va permetre definir els tres dominis de competència i els cinc principis de formació del Model TEP. Entre els resultats centrals de la fase d’exploració del problema trobam que els estudiants referiren un nivell alt d’autopercepció davant el seu CDD, amb autovaloracions de mitjana (x:5,3). D’altra banda, davant la valoració de la CDD, els estudiants s’ubicaren principalment en els nivells més baixos de la rúbrica, amb 37,3% en el nivel inferior i 30,7% en el nivell baix.

Finalment, la validació al Model TEP a través del Mètode Delphi modificat va permetre valorar el model en termes de rellevància i pertinença en dues tandes d’avaluació, que varen generar resultats positius i superiors a (3,80) per a la primera tanda i (4,61) per a la segona. Així mateix, la validació funcional del mètode amb la metodologia IBD va permetre identificar les fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces del Model TEP.

Com a producte central s’ha generat la formulació i validació del model de Formació Tecnològic, Empoderat i Pedagògic TEP, orientat a la transformació curricular de la Formació Inicial Docent (FID), i s’ha concebut una proposta de formació amb les condicions, recuros i oportunitats per a desenvolupament holístic de la CDD mitjançant principis de tall transevrsal, integrador, situat, autèntic i flexible.

 
Més informació IRIE. Tesi Alba Ruth Pinto Santos (Pendent)